Rynek pracy a bezrobocie

90 stron, 68 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE RYNKU PRACY I BEZROBOCIA    4
1.1.Rynek pracy, typy i przyczyny bezrobocia    4
1.2.Migracje ludności jako zjawisko związane z bezrobociem.    15

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA BEZROBOCIA W  POLSCE W LATACH 2004-2007    26
2.1.Zjawisko bezrobocia w Polsce w latach 2004-2007    26
2.2.Struktura wiekowa i zawodowa bezrobotnych    35
2.3.Struktura geograficzna bezrobocia w Polsce według województwa pomorskiego    40

ROZDZIAŁ III. SPOSOBY ZWALCZANIA BEZROBOCIA W POLSCE.    50
3.1.Metody aktywne walki z bezrobociem    50
3.2.Metody pasywne walki z bezrobociem    57
3.3.Emigracja zarobkowa jako metoda zwalczania bezrobocia w Polsce    64

ROZDZIAŁ IV. PRÓBA OCENY BEZROBOCIA W POLSCE I PRZEWIDYWANIE SYTUACJI W PRZYSZŁOŚCI    74

ZAKOŃCZENIE    83

BIBLIOGRAFIA    85

SPIS TABEL I RYSUNKÓW    90

image_pdf