Rynek kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej w Polsce

Praca magisterska. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie

SPIS TREŚCI
WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 4
GIEŁDOWE KONTRAKTY TERMINOWE 4
1.1. HISTORIA POWSTANIA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH 4
1.2. TRANSAKCJE TERMINOWE I DATY ICH ROZLICZANIA 7
1.3. GIEŁDOWE KONTRAKTY FUTURES NA RYNKU TOWAROWYM 11
1.4. POZOSTAŁE KONTRAKTY TERMINOWE NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16
ROZDZIAŁ 2 21
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 21
2.1. SPECYFIKA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 21
2.2. USŁUGI NA RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 23
2.3. STRUKTURA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA RYNKU ENERGII 25
2.4. RYZYKO NA RYNKU ENERGII 29
2.5. ANALIZA STATYSTYCZNA CEN NA RYNKU ENERGII 32
ROZDZIAŁ 3 36
RYNEK TERMINOWY NA GIEŁDACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 36
3.1. GENEZA POWSTANIA TERMINOWYCH GIEŁD ENERGII 36
3.2. TERMINOWE GIEŁDY ENERGII NA ŚWIECIE 37
3.3. INSTRUMENTY RYNKU TERMINOWEGO NA GIEŁDACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ 39
3.4. STRATEGIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 47
ROZDZIAŁ 4 51
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE 51
4.1. FUNKCJONOWANIE RYNKU ENERGII W POLSCE 51
4.2. GENEZA POWSTANIA GIEŁDY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 56
4.3. GIEŁDA ENERGII S.A. 59
ROZDZIAŁ 5 63
RYNEK TERMINOWY NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE 63
5.1. RYNEK TERMINOWY NA GIEŁDZIE ENERGII S.A. 63
5.2. SYSTEM OBSŁUGI RYNKU TERMINOWEGO GIEŁDY ENERGII 66
5.3. CHARAKTERYSTYKA KONTRAKTÓW NA GIEŁDZIE ENERGII 73
5.4. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU TERMINOWEGO NA GIEŁDZIE ENERGII W POLSCE 77
ZAKOŃCZENIE 80
SPIS RYSUNKÓW I TABLIC 82
LITERATURA 84
A. OPRACOWANIA ZWARTE 84
B. ARTYKUŁY 84
C. AKTY PRAWNE 85
D. STRONY INTERNETOWE 86

image_pdf