Rozwój społeczno-ekonomiczny samorządu terytorialnego np. gminy Tłuszcz

110 stron, 25 pozycji w bibliografii

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  W ROZWOJU GMINNYM 6
1.1. Istota samorządu terytorialnego 31
1.2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego. 37
1.3. Samorząd Gminy – zasadniczą formą życia publicznego. 43
1.4. Charakterystyka społeczno – gospodarcza gminy Tłuszcz 45

Rozdział II  ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETÓW GMIN 47
2.1. Dochody własne 51
2.1.1.Dochody typu fiskalnego. 53
2.1.2.Dochody z majątku gminy 62
2.1.3.Inne dochody własne gmin 62
2.2. Dochody zewnętrzne 63
2.2.1.Subwencja ogólna 64
2.2.2.Dotacje celowe 68
2.3. Dochody zwrotne 71
2.3.1. Kredyty bankowe i pożyczki 71
2.3.2. Emisja papierów wartościowych 73

ROZDZIAŁ III  ZADANIA I WYDATKI GMIN 75
3.1. Zadania gmin 75
3.2. Wydatki z budżetów gmin. 81
3.3. Tryb realizacji budżetu. 86

ROZDZIAŁ IV  WYDATKI GMINY ORAZ OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK REALIZUJĄCYCH ZADANIA W KIERUNKU JEJ DALSZEGO ROZWOJU 88
4.1. Ogólna charakterystyka gminy Tłuszcz 88
4.2. Wydatki gminy na zadania i organizację opieki zdrowotnej. 91
4.3. Wydatki gminy na zadania i organizację pomocy społecznej. 92
4.4. Wydatki gminy na zadania i organizację oświaty. 94
4.5. Wydatki gminy na zadania i organizację kultury. 97
4.6. Wydatki gminy w zakresie gospodarki gruntami i utrzymanie dróg publicznych. 101
4.7. Wydatki gminy w zakresie ochrony środowiska. 103

ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS TABEL I WYKRESÓW 110

image_pdf