Rozwój przedsiębiorczości w regionie tarnowskim w latach 1990-2000

Praca magisterska.
Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

WSTĘP 5
1. WZROST A ROZWÓJ GOSPODARCZY 8
1.1. Pojęcie wzrostu gospodarczego i rozwoju gospodarczego 8
1.2. Teorie wzrostu gospodarczego 13

1.2.1. Model wzrostu gospodarczego R. Harroda 14
1.2.2. Czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego kraju i regionu 17
1.3. Koszty i efekty wzrostu oraz rozwoju gospodarczego 24
2. ISTOTA I PRZESŁANKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 27
2.1. Historia pojęcia przedsiębiorczości 27
2.2. Rola i znaczenie przedsiębiorczości 29
2.3. Fazy przedsiębiorczości i kryteria jej oceny 36
2.4. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa 41

3. WARUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE 45
3.1. Przedsiębiorczość w Polsce do lat dziewięćdziesiątych XX wieku 45
3.2. Przedsiębiorczość w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku 48
3.3. Czynniki pobudzające i hamujące przedsiębiorczość 55
3.3.1. Polityka rządowa i regionalna 58
3.3.2. Polityka kredytowa 61
3.3.3. System podatkowy 66
3.3.4. Polityka władz samorządowych 69
3.4. Bezrobocie i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości 72
4. HISTORIA REGIONU TARNOWSKIEGO DO ROKU 2000 79
4.1. Charakterystyka regionu tarnowskiego 79
4.2. Rozwój gospodarczy regionu tarnowskiego do lat
dziewięćdziesiątych XX wieku 81
4.3. Przemiany gospodarcze w regionie tarnowskim
w ostatnim dziesięcioleciu 85

5. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE
TARNOWSKIM 91
5.1. Ocena aktualnej sytuacji gospodarczej regionu tarnowskiego 91
5.2. Kierunki rozwoju firm regionu tarnowskiego 96
WNIOSKI KOŃCOWE 100
BIBLIOGRAFIA 103
Monografia 103
Artykuły 105
Akty prawne 105
SPIS TABEL 106
SPIS RYSUNKÓW 107

image_pdf