Rozwój instrumentów pochodnych na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej

praca mgr 160 stron

Wstęp

Rozdział 1: Instrumenty pochodne na współczesnym rynku finansowym
1.1 Pojęcie i charakterystyka rynku finansowego
1.1.1 Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego
1.1.2 Instytucje rynku kapitałowego
1.1.3 Instrumenty rynku kapitałowego
1.2 Pojęcie i zarys historyczny instrumentów pochodnych
1.2.1 Pierwsze transakcje derywatami
1.2.2 Najstarsze rynki derywatów i ich ewolucja na przykładzie rynku amerykańskiego
1.2.3 Współczesne rynki instrumentów pochodnych
1.3 Przegląd współczesnych zastosowań instrumentów pochodnych
1.3.1 Główne sposoby wykorzystania derywatów
1.3.2 Instrumenty pochodne jako podstawa inżynierii finansowej
1.4 Prawne aspekty obrotu instrumentów pochodnych
1.4.1 Papiery wartościowe a prawa majątkowe
1.4.2 Dopuszczanie praw pochodnych do obrotu publicznego
1.4.3 Rachunkowość instrumentów pochodnych
1.4.4 Regulacje międzynarodowe dotyczące derywatów

Rozdział 2: Charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych
2.1 Kontrakty terminowe
2.1.1 Definicja
2.1.2 Podstawowe zasady transakcji terminowych
2.1.3 Rynek towarów rzeczywistych a rynek futures
2.1.4 Mechanizmy rozliczeniowe i dostawcze
2.1.5 Uczestnicy transakcji
2.1.6 Płynność
2.2 Kontrakty futures
2.2.1 Transakcje, obrót, wycena
2.2.2 Zyski i straty z kontraktów futures
2.2.3 Pojęcie bazy
2.2.4 Rozliczenia dzienne
2.2.5 System depozytów
2.2.6 Zbieżność cen gotówkowych i terminowych (price convergence)
2.2.7 Kontrakty futures na indeksy giełdowe
2.2.8 Procentowe kontrakty futures
2.2.9 Walutowe kontrakty futures
2.2.10 Towarowe kontrakty futures
2.2.11 Kontrakty futures na akcje
2.3 Kontrakty forward
2.3.1 Korzyści i niedogodności związane z zawarciem kontraktu forward
2.3.2 Różnice między kontraktami futures i forward
2.3.3 Ceny terminowe
2.3.4 Walutowe kontrakty forward
2.4 Opcje
2.4.1 Podstawowe pojęcia związane z opcjami
2.4.2 Instrumenty bazowe
2.4.2 Pozycje w kontraktach opcyjnych
2.4.3 Wartość wewnętrzna i czasowa opcji
2.4.4 Czynniki kształtujące cenę opcji
2.4.5 Efekt dźwigni finansowej
2.4.6 Warranty
2.4.7 Metody wyceny opcji
2.5 Swapy
2.5.1 Motywy zawierania transakcji swap
2.5.2 Pośrednicy na rynku swapów
2.5.3 Najważniejsze rodzaje swapów

Rozdział 3: Strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne
3.1 Transakcje zabezpieczające
3.2 Transakcje spekulacyjne
3.3 Transakcje arbitrażowe
3.4 Strategie inwestowania wykorzystujące kontrakty futures i forward
3.5 Strategie inwestowania wykorzystujące opcje
3.6 Katastrofy finansowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych

Rozdział 4: Instrumenty pochodne na rynkach kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej
4.1 Węgry
4.2 Czechy
4.3 Rumunia
4.4 Słowenia
4.5 Słowacja
4.6 Podsumowanie i wnioski
4.7 Polska
4.7.1 Rynek pozagiełdowy
4.7.2 Rynek giełdowy
4.8 Polski rynek derywatów giełdowych na tle wybranych rynków europejskich

Rozdział 5: Strategie inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne – przykłady z polskiego rynku kapitałowego
5.1 Spekulacja
5.1.1 Spekulacja przy wykorzystaniu kontraktów futures
5.1.2 Spekulacja przy użyciu warrantów
5.2 Arbitraż
5.3 Zabezpieczanie portfela akcji

Rozdział 6: Podsumowanie i wnioski

Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

Wstęp

Instrumenty pochodne, które są jednymi z najbardziej zaawansowanych produktów finansowych, stały się kluczowym narzędziem w zarządzaniu ryzykiem i spekulacji na współczesnych rynkach finansowych. Są one nie tylko narzędziem dla inwestorów indywidualnych, ale również dla instytucji, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem finansowym, czy też spekulować w celu osiągnięcia zysku.

Praca ta skupia się na rozwoju instrumentów pochodnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Region ten, tradycyjnie uważany za mniej rozwinięty w zakresie instrumentów finansowych w porównaniu do Zachodniej Europy czy Ameryki Północnej, w ostatnich latach przeszedł znaczącą transformację. Integracja z europejskim rynkiem finansowym, rozwój gospodarczy oraz potrzeby lokalnych inwestorów doprowadziły do znaczącego wzrostu zainteresowania instrumentami pochodnymi.

Pierwszy rozdział niniejszej pracy poświęcony jest instrumentom pochodnym na współczesnym rynku finansowym, ich definicji, historii oraz zastosowaniom. Omówienie to ma na celu przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć i kontekstu, w jakim instrumenty pochodne funkcjonują na świecie. Kolejny rozdział skupia się na charakterystyce podstawowych instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty terminowe, futures, forward, opcje oraz swapy.

Trzeci rozdział pracy przedstawia różne strategie inwestowania wykorzystujące instrumenty pochodne. Omówienie to ma na celu ukazanie, jak różnorodne i skomplikowane mogą być strategie oparte na instrumentach pochodnych, a także jakie ryzyko niesie ze sobą ich stosowanie.

Czwarty rozdział stanowi serce tej pracy i jest poświęcony analizie rozwoju instrumentów pochodnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Omawiane są tu poszczególne kraje regionu, ich rynek derywatów, charakterystyka głównych instrumentów oraz ich rola w gospodarce danego kraju. Szczególną uwagę poświęcono Polsce, która jest największym rynkiem w regionie.

Rozdział piąty skupia się na praktycznych przykładach strategii inwestycyjnych wykorzystujących instrumenty pochodne na polskim rynku kapitałowym. Przykłady te mają na celu ukazanie, jak w praktyce wygląda stosowanie instrumentów pochodnych przez inwestorów na polskim rynku.

Ostatni, szósty rozdział, stanowi podsumowanie całej pracy oraz wnioski płynące z przeprowadzonej analizy. Ma on na celu syntezę zdobytej wiedzy oraz ukazanie perspektyw rozwoju instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do głębszego zrozumienia roli i znaczenia instrumentów pochodnych w gospodarce współczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, a także do rozpowszechnienia wiedzy na temat tego fascynującego obszaru finansów.

image_pdf