Rozwój agroturystyki na terenie południowej Polski na przykładzie gminy Solina

praca magisterska: 137 stron, 69 pozycji w bibliografii

Wstęp 4

Rozdział I. Agroturystyka – wprowadzenie 7
1.1. Podstawowe pojęcia 7
1.2. Przegląd literatury 20
1.3. Metody badawcze 23

Rozdział II. Agroturystyka – zagadnienia teoretyczne 29
2.1. Miejsce agroturystyki w turystyce 29
2.2.  Rozwój agroturystyki w Europie 38
2.3.  Produkt turystyczny i agroturystyczny – różnice i podobieństwa 44

Rozdział III. Agroturystyka w Polsce 53
3.1.  Powstanie agroturystyki w Polsce 53
3.2.  Agroturystyka a obszary wiejskie 55
3.3.  Uwarunkowania rozwoju agroturystyki 60
3.4.  Instytucje w rozwoju agroturystyki 64
3.5.  Stan agroturystyki w Polsce 68

Rozdział IV. Czynniki determinujące rozwój agroturystyki w Polsce południowej 73
4.1.  Położenie i dostępność komunikacyjna 73
4.2.  Walory turystyczne 79
4.3.  Stan rolnictwa 85
4.4.  Czynniki makroekonomiczne 90

Rozdział V. Waloryzacja obszaru badań ze względu na możliwości rozwoju agroturystyki 93
5.1. Charakterystyka gospodarstw agroturystycznych 93
5.2. Analiza SWOT Polski południowej pod względem rozwoju agroturystyki 99
5.3  Kierunki rozwoju gospodarstw agroturystycznych 102

Rozdział VI. Charakterystyka usług agroturystycznych gospodarstw Bieszczadzkich na przykładzie gminy Solina 109
6.1. Prezentacja gminy Solina 109
6.1.1. Rys historyczny gminy 114
6.1.2. Stan obecny gminy 115
6.2. Rozwój agroturystyczny w gminie Solina 117
6.3. Gospodarstwa ze świadectwem Ekolandu 121
6.4. Ekologiczne inwestycje w gminie 122
6.5. Zapora w Solinie jako podstawowy czynnik rozwoju agroturystyki w Gminie 124

Zakończenie 127
Bibliografia 131
Spis tabel 135
Spis rysunków 136
Spis zdjęć 137

image_pdf