Rozpoznawanie dzieci alkoholików w klasie V w środowisku wiejskim

Praca licencjacka obroniona na Wydziale Pedagogiczno-Humanistycznym Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Ma 69 stron.

Wstęp………………………………………………………………………….3

ROZDZIAŁ I. Problematyka badań w świetle literatury………… 5
1. Podstawowa terminologia dotycząca tematu………………………..5
2. Wpływ rodziny z problemem alkoholowym na zachowanie się dzieci………..10
3. Rozpoznawanie dzieci alkoholików……………………………………21

ROZDZIAŁ II. Metodologia badań………………………………….26
1. Cel i przedmiot badań…………………………………………..26
2. Problemy i hipotezy badawcze………………………………………28
3. Zmienne wskaźniki doboru próby……………………………………30
4. Metody techniki i narzędzia badawcze……………………………..31
5. Teren, organizacja i przebieg badań……………………………..35
6. Charakterystyka badanej zbiorowości………………………………..36

ROZDZIAŁ III. Analiza wyników badań ……………………………….38
1. Sytuacja rodzinna badanych dzieci………………………………….38
2. Zaburzenia zachowania badanych uczniów……………………….43
3. Stosunek dzieci do alkoholu……………………………………….50

ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………60

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………..62

SPIS RYSUNKÓW ……………………………………………………..64

image_pdf