Rola zabezpieczeń w ograniczeniu ryzyka kredytowego

112 stron, 80 pozycji bibliograficznych

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKU KOMERCYJNEGO    5
1.1. Ryzyko kredytowe jako ważny element polityki kredytowej banku    5
1.2. Zarządzanie portfelem kredytowym    12
1.3. Podstawowe instrumenty ograniczające ryzyko zabezpieczeń.    18
1.4. Efektywna ocena ryzyka przyjętych przez bank zabezpieczeń kredytów    25

ROZDZIAŁ II PRAWNE FORMY ZWROTNOŚCI WIERZYTELNOŚCI  BANKOWYCH    30
3.1. Podstawa prawna instytucji zabezpieczeniowych    30
3.2. Charakterystyka prawnych form zabezpieczeń kredytu    32
3.3. Polityka banku w doborze zabezpieczeń    36

ROZDZIAŁ III  PODSTAWOWE FORMY ZABEZPIECZEŃ OSOBISTYCH JAKO OCHRONA PRZED RYZYKIEM UTRATY AKTYWÓW    46
3.1. Historia powstania Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz jego wyniki finansowe    46
3.2. Działalność kredytowa banku    48
3.3. Poręczenia wekslowe oraz poręczenie według prawa cywilnego    49
3.4. Gwarancja bankowa    58
3.5. Przelew wierzytelności    62
3.6. Przystąpienie do długu    69
3.7. Przejęcie długu kredytowego    73
3.8. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego    76
3.9. Ubezpieczenie kredytu    78

ROZDZIAŁ IV  RZECZOWE FORMY OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO BANKU    83
4.1. Zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości    83
4.2. Zabezpieczenia o charakterze rzeczowym    89
4.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności    97
4.4. Kaucja jako forma zabezpieczenia należności kredytowych    104

ZAKOŃCZENIE    107
BIBLIOGRAFIA    109

image_pdf