Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Celem niniejszej pracy jest pokazanie jak na rozwój gminy wpływa turystyka oraz – z drugiej strony – w jaki sposób władze samorządowe mogą wpływać na rozwój turystyki w regionie.

Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój
1.1. Historia gminy
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.3. Budżet gminy
1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne
1.7. Oświata i kultura
1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne

Rozdział 2. Gmina, jej funkcjonowanie I sposoby finansowania inwestycji
2.1.Samorząd gminny I jego zadania
2.2.Struktura administracyjna Urzędu Gminy Busko-Zdrój
2.3. Sposoby finansowania inwestycji
2.4. Zagraniczne źródła finansowania inwestycji gminnych

Rozdział 3. Plany rozwojowe Miasta i Gminy Busko-Zdrój
3.1. Misja, wizja oraz cele strategiczne
3.2.Analiza SWOT
3.3. Program Rozwoju Lokalnego Gminy

Rozdział 4. Strategia Rozwoju
4.1. Funkcjonowanie strategii oraz źródła jej finansowania
4.2. Rozwój turystyki
4.3. Analiza porównawcza wskaźników realizacji strategii
4.4. Szanse rozwojowe gminy

Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł i opracowań
Spis ilustracji i wykresów
Spis tabel

Celem pracy jest pokazanie jak turystyka wpływa na rozwój gminy oraz w jaki sposób organy samorządu gminnego mogą wpływać na rozwój turystyki w regionie, między innymi poprzez prawidłowe ujęcie tej kwestii w swojej strategii. Problem ten opisany został na przykładzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która z uwagi na posiadany przez siebie status uzdrowiska zmuszona jest poszukiwać innych kierunków rozwoju niż przemysł czy produkcja. Poniższa praca zawiera opis aktualnej sytuacji społeczno – ekonomicznej występującej w gminie Busko-Zdrój.

Przy tym ukazuje również w czym tkwi jej potencjał, który musi ona wykorzystać i ciągle rozwijać, aby odnieść przewagę na rynku uzdrowiskowym, na którym konkuruje z innymi gminami o potencjalnych klientów. Niniejsza praca opracowana została przede wszystkim w oparciu o różnego rodzaju dokumenty gminne, a w szczególności o jej statut, strategię rozwoju regionalnego oraz dokumenty z monitoringu strategii.

Źródłem informacji dotyczących ogólnych zasad funkcjonowania gminy była literatura przedmiotu, która dość obszernie opisuje ten problem, co może być dowodem na to, jak bardzo aktualny jest w dzisiejszych czasach zarówno temat sprawnego zarządzania gminą, jak też wspierania turystyki regionalnej. Szczegółowej analizie poddana została obecnie funkcjonująca strategia rozwoju oraz wszelkie poruszane przez nią kwestie, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

Poniższa praca zawiera ocenę działań jakie zostały w niej zaplanowane, z których część została już zrealizowana. Ponadto zawarte w niej zostały propozycje zmian jakie można wnieść do opisywanego dokumentu, a także propozycje nowych zadań, które mogłyby okazać się szansą na dalszy, systematyczny rozwój gminy.

image_pdf