Rola samorządu terytorialnego w realizowaniu zasad demokratycznego państwa

praca licencjacka: 52 strony, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I. Geneza i znaczenie samorządu terytorialnego 5
1. Pojęcie, istota i funkcje samorządu terytorialnego 5
2. Podstawowe uregulowania prawne samorządu terytorialnego 10
3. Rola samorządu terytorialnego w administracji publicznej 15

ROZDZIAŁ II. Zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego 20
1. Typologia i wyodrębnienie zadań samorządu terytorialnego 20
2. Akty prawne i kompetencje wykonywania zadań 29
3. Kontrola legalności 34

ROZDZIAŁ III. Samorząd terytorialny jako instytucja realizująca zasady demokratycznego państwa prawnego 39
1. Proces przekształceń i decentralizacji a reformy administracji 39
2. Rola samorządu w realizowaniu zasad demokratycznego państwa prawnego 41

Zakończenie 47
Bibliografia 50

Wstęp

Demokracja jest rozumiana jako system rządów, w którym władza wywodzi się z woli większości mieszkańców. Głównym jej zadaniem jest zapewnienie praw i wolności obywatelskich, dążenie do kompromisu w zarządzaniu państwem, równowaga między wolnością a posłuszeństwem, ochrona określonych praw człowieka oraz zapobieganie dominacji większości. Podstawy demokracji czerpane są z podstawowych wartości uznawanych na świecie, jak wolność i tolerancja. Chodzi w niej również o tworzenie możliwości dla szczerego i świadomego udziału obywateli w życiu politycznym, uwzględnienie przez władzę interesów społeczeństwa, odpowiedzialność rządzących przed obywatelami oraz ochronę wolności osobistej, politycznej i ekonomicznej. Demokratyczny system rządów opiera się na prawie, a organy administracji publicznej są zobowiązane do respektowania tych zasad zarówno w organizacji, jak i w działaniu. Różnorodność aktów prawnych, takich jak te regulujące wybory, relacje między władzą ustawodawczą a wykonawczą, referenda, konsultacje, czy uczestnictwo organizacji społecznych w procesach administracyjnych, jest podstawą do wprowadzania demokratyzmu w praktykę.

Państwo demokratyczne zatem reprezentuje formę organizacji społecznej opartej na zasadach prawa publicznego, której celem jest ochrona przed subiektywnymi ocenami i decyzjami oraz arbitralnym działaniem rządzących. Prawodawstwo demokratycznego państwa powinno odpowiadać na aspiracje i przekonania społeczeństwa oraz być wynikiem prawidłowego procesu ustawodawczego. Przyjęcie zasady demokratycznego państwa prawnego ma kluczowe znaczenie i odzwierciedla proces demokratyzacji systemu rządów.

Niniejsza praca ma na celu przedstawienie roli samorządu jaką pełni w realizowaniu zasad demokratycznego państwa prawnego.

Praca została podzielona na trzy rozdziały.

Rozdział pierwszy stanowi podbudowę erotyczną do dalszych rozważań. Przedstawiono tu definicję i istotę samorządu terytorialnego wraz z podstawowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi samorządu. Omówiono rolę jaką pełni samorząd terytorialny w administracji publicznej.

W rozdziale drugim zawarto analizę zadań i kompetencji samorządu terytorialnego. Scharakteryzowano zadania samorządu terytorialnego wraz z aktami prawnymi tworzonymi przez samorząd. Omówiono proces kontroli i nadzoru jakim podlega samorząd.

Analizę procesu przekształceń i decentralizacji oraz ich wpływ na reformy administracji zawarto w rozdziale trzecim. Przedstawiono rolę jaka pełni samorząd w realizowaniu zasad demokratycznego państwa prawa.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu oraz artykuły naukowe dotyczące danej tematyki. W pracy wykorzystano również akty prawne z analizowanego zakresu.

image_pdf