Rola prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej na przykładzie powiatu otwockiego

praca magisterska – 93 strony, 51 pozycji bibliograficznych

Wstęp 2

Rozdział I Rozwój prasy w Polsce 4
1. Geneza powstania prasy w Polsce 4
2. Prasa polska w latach od 1918 r. do 1945 r. 9
3. Prasa w latach PRL – u kontrola i przejawy manipulacji 15
4. Etapy rozwoju prasy w Polsce do lat 80-tych 20

Rozdział II. Pojęcie, klasyfikacja i zadania prasy lokalnej w Polsce 25
1. Klasyfikacja prasy lokalnej ze względu na status instytucjonalny i prawny. 25
2. Cele, zadania prasy lokalnej 29
3. Znaczenie lokalnej prasy we współczesnym społeczeństwie polskim 33
3.1. Aspekt ilościowy i jakościowy prasy 38
3.2. Współczesny system prasy lokalnej 42
3.3. Lokalna komunikacja społeczna a rola prasy lokalnej 44
4. Możliwości rozwoju prasy lokalnej w Polsce 49

Rozdział III. Metodologia badań własnych 53
1. Cel badań – analiza informacyjnej i publicystycznej roli prasy 53
2. Hipotezy i problemy badawcze 56
3. Metody i techniki zastosowane w badaniach własnych 58
4. Charakterystyka terenu badań – analiza prasy lokalnej na terenie powiatu otwockiego 60

Rozdział IV. Analiza wyników badań dotyczących roli prasy lokalnej w kształtowaniu opinii publicznej na terenie powiatu otwockiego 68
1. Wyniki badań i interpretacja wyników 68
2. Wnioski własne 85

Zakończenie 88
Bibliografia 90
Spis wykresów 93

image_pdf