Rola jakości usług finansowych w zarządzaniu bankiem komercyjnym

105 stron, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP    4

ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE ASPEKTY JAKOŚCI USŁUG BANKOWYCH    7
1.1. ISTOTA I CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU    7
1.2. JAKOŚĆ JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI W USŁUGACH BANKOWYCH    13
1.3. NAKŁADY I KORZYŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ    18
1.4. CELE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ    24
1.4.1. Etapy budowy systemu zarządzania jakością w banku.    24
1.4.2. Cele systemu zarządzania jakością i możliwe działania    27
1.4.3. Charakterystyka modelu norm serii ISO 9000    31
1.4.4. Cele projektu i wskazówki do sukcesu w zakresie optymalizacji procesów jakości    36
1.4.5. Szkolenie pracowników i praca z systemem zarządzania jakością    38
1.4.6. Stan planowany i wymagania systemu zarządzania jakością    40
1.5. ZARZĄDZANIE BANKIEM PRZEZ JAKOŚĆ ZGODNIE Z KONCEPCJĄ TQM    44

ROZDZIAŁ II CZYNNIKI DETERMINUJĄCE JAKOŚĆ USŁUG BANKOWYCH    47
2.1. CZYNNIKI O CHARAKTERZE WEWNĘTRZNYM    47
2.1.1. Personel banku    47
2.1.2. Techniki i technologie    50
2.1.3. Organizacja banku    58
2.2. CZYNNIKI O CHARAKTERZE ZEWNĘTRZNYM    60
2.2.1. Klient    60
2.2.2. Warunki konkurencji    63

ROZDZIAŁ III SPOSOBY DOSKONALENIA JAKOŚCI USŁUG W BANKU HANDLOWYM S.A.    68
3.1. GENEZA PROGRAMU ROZWOJU ORGANIZACJI „PRO”    68
3.2. CEL PROGRAMU „PRO” I JEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA    69
3.3. OPIS PROGRAMU PRO NA PODSTAWIE KOŁA JAKOŚCI    71
3.4. METODY POSZUKIWAŃ ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUG W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.    74
3.4.1. Metoda „Burzy Mózgów”    75
3.4.2. Diagram Ishikawy    77
3.4.3. Analiza Pareto    80
3.4.4. Metoda Six Sigma jako filozofia zarządzania biznesem w banku    83

ROZDZIAŁ IV ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W BANKU HANDLOWYM S.A. W WARSZAWIE W ŚWIETLE WYNIKÓW ANKIETOWYCH.    87
4.1. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE I CELE BADAŃ    87
4.2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PRZEDSIĘBIORSTW.    90
4.3. CHARAKTER WSPÓŁPRACY BADANYCH FIRM Z BANKIEM    92
4.4. JAKOŚĆ OFERTY BANKOWEJ SKIEROWANEJ DO MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ    95

ZAKOŃCZENIE    98
LITERATURA    100
SPIS TABEL    103
SPIS RYSUNKÓW    104
SPIS WYKRESÓW    105

image_pdf