Rola Hiszpanii w procesie integracji europejskiej

128 stron, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Hiszpańska droga od dyktatury do demokracji    8
1.1. Początki ruchu antyfranksistowskiego    8
1.2. Opus Dei i Plan Stabilizacji    10
1.3. Budowa systemu demokratycznego – podstawowe reformy instytucjonalne    20
1.4. Wpływ przeobrażeń wewnętrznych na politykę zagraniczną    28
1.4.1. Przemiany rozwoju gospodarczego i społecznego w Hiszpanii    28
1.4.2. Starania o przyjęcie do WE    33

Rozdział 2. Sytuacja gospodarcza Hiszpanii przed przystąpieniem do Wspólnot Europejskich    41
2.1. Kryzys rolnictwa w przeddzień akcesu    41
2.2. Ogólna sytuacja gospodarcza Hiszpanii w tym okresie    49
2.2.1. Struktura gospodarki    49
2.2.2. Struktura przemysłu    53
2.2.3. Struktura handlu    54

Rozdział 3. Problemy Hiszpanii w procesie negocjacyjnym    58
3.1. Stosunki ze Wspólnotami Europejskimi w okresie poprzedzającym negocjacje akcesyjne    58
3.2. Przebieg negocjacji    64
3.3. Okresy przejściowe – Hiszpania    80

Rozdział 4. Ocena skutków przystąpienia Królestwa Hiszpanii do Wspólnot Europejskich    89
4.1. Analiza długookresowych zmian wynikających z integracji    89
4.2. Korzyści i straty Hiszpanii    94
4.3. Osiemnaście lat w zjednoczonej Europie    106

Zakończenie    118
Bibliografia    124
Spis tabel    128

image_pdf