Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Gry dydaktyczne mają bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości.

Wstęp

Gry dydaktyczne mają bardzo duże znaczenie w procesie kształcenia ze względu na rozwijanie u dzieci aktywności, samodzielności, pomysłowości. Metody gier dydaktycznych łączą różne sposoby poznawania rzeczywistości poprzez słuchanie, oglądanie, przeżywanie, działanie. Wszystkie działania pobudzają dziecko do myślenia. Mają one nie tylko wartości dydaktyczne, ale także terapeutyczne i wychowawcze. Uczą poszanowania przyjętych norm, umożliwiają współdziałanie, uczą dyscypliny, sprzyjają uspołecznieniu, przyzwyczajają zarówno do wygrywania jak i do przegrywania.

Niniejsza praca kładzie nacisk na korzystanie przez nauczycieli z wszelakich gier i zabaw dydaktycznych, które pobudzają wszechstronny rozwój dziecka. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy dotyczy działalności pedagogicznej przedszkola w świetle literatury tematu, przedstawia przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej, zadania pedagogiki przedszkolnej, opisuje proces wychowania w przedszkolu, podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu, środki dydaktyczne oraz role gier i zabaw dydaktycznych. Rozdział drugi poświęcony został metodologii badań własnych

i w jego skład wchodzą problem badań i cel badań, problem główny i problemy szczegółowe, hipotezy, metody i techniki badawcze oraz charakterystyka badanej populacji. Trzeci rozdział to przede wszystkim wyniki badań dotyczących roli gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu.

Przedszkolak rozumie, że zabawa w zespole wymaga przyjęcia pewnych ogólnych zasad, których nie można zmienić w trakcie gry tylko dlatego, że tak byłoby wygodniej jednemu z grających. Ma to ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego dziecka, uczy podporządkowywania się przepisom i normom współżycia. Przez wprowadzenie elementów pewnych gier i zabaw można sprawić to, że nauka stanie się ciekawsza, dzieci będą chętniej pracowały i dzięki temu osiągną lepsze wyniki.

Spis treści

WSTĘP 6
1.DZIAŁALNOŚĆ PEDAGOGICZNA PRZEDSZKOLA W ŚWIETLE LITERATURY 7
1.1 Przedmiot i cele pedagogiki przedszkolnej 7
1.2 Zadania pedagogiki przedszkolnej 9
1.3 Proces wychowania w przedszkolu 12
1.4 Podstawowe metody pracy wychowawczej w przedszkolu 13
1.5 Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym 15
1.6 Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 18
2. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 22
2.1 Przedmiot i cel badań 22
2.2 Problemy i hipotezy badawcze 24
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze 26
2.4 Teren i organizacja badań, charakterystyka grupy badawczej 34
3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1 Rodzaje zabaw dominujących w grupie – ich  spontaniczność 35
3.2. Rodzaje zabaw organizowanych w przedszkolu i ich wykorzystywanie przez nauczyciela 37
3.3. Stosowane środki dydaktyczne i formy zajęć w procesie nauczania 39
3.4 Zadowolenie dzieci z gier grupowych które pomagają im w   poznawaniu świata 41
3.5 Gry i zabawy dydaktyczne w nawiązywaniu bliskich kontaktów w grupie 43
3.6 Gry i zabawy dydaktyczne przyswajają nowe wiadomości i ułatwiają zdobywanie spostrzeżeń i informacji 45
3.7 Najczęściej prowadzone czynności nauczyciela z dziećmi 47
3.8 Czas poświęcony na zabawy dowolne i zabawy kierowane w ciągu dnia 49
ZAKOŃCZENIE 51
1. Wnioski z badań 52
2. Wskazania pedagogiczne dla nauczycieli 53
BIBLIOGRAFIA 55
ZAŁĄCZNIK 59

image_pdf