Rola banku zrzeszającego w sektorze banków spółdzielczych na przykładzie banku S

Tytuł pracy: ROLA BANKU ZRZESZAJĄCEGO W SEKTORZE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA PRZYKŁADZIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TORUNIU
Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Wstęp 1
I Geneza i przeobrażenia spółdzielczości bankowej w Polsce 3
1 Bankowość spółdzielcza 3
1 1 Rys historyczny funkcjonowania bankowości spółdzielczej 3
1 2 Specyfika banku spółdzielczego na tle innych banków 5
2 Spółdzielczość bankowa w Polsce po 1989r 9
2 1 Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych na etapie przechodzenia do
gospodarki rynkowej 9
2 2 Procesy tworzenia niezależnych banków regionalnych 12
2 3 Restrukturyzacja banków spółdzielczych 15
3 Sytuacja prawna banków wchodzących w skład niezależnych zrzeszeń (1994-1998) 29

II Banki spółdzielcze w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej 32
1 Perspektywy sektora banków spółdzielczych w Polsce 32
2 Działalność spółdzielczych grup bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej39

III Gospodarczy Bank Wielkopolski S A w Poznaniu i Spółdzielcza Grupa Bankowa 47
1 Podstawy prawne funkcjonowania Spółdzielczej Grupy Bankowej 47
2 Zrzeszenie regionalne banków spółdzielczych – GBW S A 60

IV Bank Spółdzielczy w Toruniu 64
1 Sytuacja ekonomiczno – finansowa banku wg stanu na 31 12 2002r 64
2 Determinanty rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu 73
3 Korzyści wynikające z zrzeszenia się Banku Spółdzielczego w Toruniu z
Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S A w Poznaniu 76
Zakończenie 80
Bibliografia 81
Spis tabel i wykresów 83

image_pdf