Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości

praca licencjacka
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU 2002

WSTĘP 3
I DEFINICJE ORAZ PODSTAWOWE POJĘCIA RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ 5
1. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 5
2. ELEMENTY SKŁADOWE ORAZ ZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 10
3. ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE DO WYCENY BILANSOWEJ 15
4. INWENTARYZACJA 20
5. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 24
II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31
1.BILANS 31
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 43
3. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 53
4.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM. 57
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 58
6. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 59
III. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I RENTOWNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 63
1. PROCES INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI. 63
2. UŻYTKOWNICY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 64
3. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA INFORMACJI FINANSOWYCH. 67
4. KIERUNKI ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 69
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL 83
ZAŁĄCZNIKI 84

image_pdf