Rezerwy jako przejawianie się ryzyka w działalności jednostek gospodarczych

100 stron praca mgr

Wstęp

I. System informacyjno – kontrolny rachunkowości.

Istota i funkcje rachunkowości.
Podstawy legislacyjne rachunkowości.
Nadrzędne zasady rachunkowości.

II. Ryzyko w działalności jednostek gospodarczych.

Istota, rodzaje ryzyka gospodarczego.
Próby kwantyfikacji i ograniczenie ryzyka.
Obszary przejawiania się ryzyka i jego skutki.

III. Zasady wyceny bilansowej źródłem implementacji ryzyka w rachunkowości jednostek
gospodarczych.

Istota, klasyfikacja rezerw.
Zasady ewidencji rezerw.
Wpływ rezerw na kształt wyniku finansowego

IV. Rezerwy w rachunkowości wyrazem ostrożności wyceny na podstawie
firmy „DORO ATLANTEL „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powstanie i działalność Spółki.
Zastosowane rezerwy w Spółce „DORO ATLANTEL”.
Wpływ rezerw na kształt wyniku finansowego w Spółce „DORO ATLANTEL”.

Zakończenie.
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis schematów
Załączniki
Spis Załączników

image_pdf