Restrukturyzacja zatrudnienia na przykładzie firmy X

Praca magisterska
Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I
1. System przedsiębiorstw państwowych w Polsce
1.1. Miejsce przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej 4
1.2. Zakres i funkcjonowanie sektora państwowego 6
2. Organizacja procesów personalnych w przedsiębiorstwie.
2.1. Modele organizacji zasobów ludzkich 9
2.2. Skala decyzji personalnych 11
2.3. Organizacja służby personalnej w praktyce 14
3. Adaptacja społeczno-zawodowa pracowników
3.1. Czynnik ludzki wyznacznikiem konkurencyjności 16
3.2. Rekrutacja i selekcja na wewnętrznym rynku pracy 21
3.3. Cele strategiczne w obszarze zatrudnienia
3.4. Wpływ zarządzania personelem na stabilność i elastyczność zatrudnienia. 33
4. Restrukturyzacja zatrudnienia
4.1. Istota i uwarunkowania restrukturyzacji zatrudnienia 36
4.2. Przesłanki restrukturyzacji zatrudnienia 37
4.3. Metody restrukturyzacji zatrudnienia 41
5. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa i rekonwersja zawodowa pracowników
5.1. Proces, formy i zakres rekonwersji zawodowej pracowników 45
5.2. Poszukiwanie potencjalnego zatrudnienia wewnątrz przedsiębiorstwa i poza nim 47
6. Prognostyczne i zapobiegawcze kierowanie zatrudnieniem i kompetencjami pracowników
6.1. Podstawowe założenia i sposoby wprowadzania PZKZK 50
6.2. Rodzaje zatrudnienia i proces tworzenia zawodów 53
6.3. PZKZK i procesy restrukturyzacji 56

ROZDZIAŁ II
Cel i zakres pracy 59

ROZDZAŁ III

1. PPUP Poczta Polska – historia i jej działalność 60
2. Diagnoza struktury i stanu zatrudnienia w okresie 1995-2002 r.
2.1. Schemat organizacyjny Rejonowego Urzędu Poczty w Sosnowcu 64
2.2. Analiza wykształcenia pracowników 66
2.3. Analiza struktury wiekowej zatrudnionych 74
3. Analiza zatrudnienia w poszczególnych działach przedsiębiorstwa
3.1. Zestawienie zatrudnienia z podziałem na stanowiska pracy 77
4. Ocena obecnego stanu i struktury zatrudnienia wraz z identyfikacją istniejących potrzeb 83
5. Perspektywy zatrudnienia w latach 2003-2006 90
PODSUMOWANIE 109
WYKAZ LITERATURY 110
SPIS TABEL 112
SPIS RYSUNKÓW 113
SPIS WYKRESÓW 114

image_pdf
Kategorie ZZL