Resocjalizacja w zakładach karnych na przykładzie więźniów z Sanoka, Jasła i Uhercac

Magisterska, Wyższa Szkoła Społeczno – Gospodarcza w Tyczynie

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
CEL I ZAKRES PRACY 5

ROZDZIAŁ I
Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładzie karnym typu zamkniętego
1. Pojęcie resocjalizacji 7
2. Cele resocjalizacji 9
3. Podejścia do procesu resocjalizacji 12
4. Zasady resocjalizacji 15

ROZDZIAŁ II
System kar i środków karnych w kodeksie karnym
1. Kara a środek zabezpieczający 20
2. Kara a środek karny 21
3. Rodzaje kar 22
3.1. Grzywna 23
3.2. Kara ograniczenia wolności 24
3.3. Kara pozbawienie wolności 26
3.4. Środki karne 27

ROZDZIAŁ III
Wykonywanie kary pozbawienia wolności
1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności 29
2. Podmioty wykonujące karę pozbawienia wolności 31
3. Środki oddziaływania penitencjarnego 36
3.1. Zatrudnienie 37
3.2. Nauczanie 40
3.3. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe 41
3.4. Nagrody i kary dyscyplinarne 43

ROZDZIAŁ IV
Metodyka badań własnych
1. Przedmiot i cele badań 49
2. Problemy badawcze i hipotezy 49
3. Metody, techniki badań 49
4. Przebieg badań 50
4.1. Zakład karny w Sanoku 50
4.2. Zakład karny w Jaśle 61
4.3. Zakład karny w Uherce 70
5. Podsumowanie i wnioski 80

ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 88-90
ANEKS – ANKIETA 91-94
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 95

image_pdf