Resocjalizacja – metody i formy- współczesny dyskurs społeczny

AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH. FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
PRACA MAGISTERSKA (120 stron)

WPROWADZENIE 3
ROZDZIAŁ 1 5
SOCJALIZACJA I NIEPRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE. WPROWADZENIE DO DZIAŁALNOŚCI RESOCJALIZACYJNEJ 5
1. Przystosowanie społeczne warunkiem prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie 5
2. Proces socjalizacji jako droga do społeczeństwa. 8
2.1. Socjalizacja jako proces wzrastania społecznego. 12
3. Niektóre przejawy i mechanizmy niedostosowania społecznego. 15
3.1. Przyczyny wykolejenia. 20
ROZDZIAŁ 2 22
PRZEDMIOT I ZAKRES RESOCJALIZACJI 22
1.Cele, zadania i modele resocjalizacji 22
2.Diagnoza wychowawcza. 27
3.Metodyka resocjalizacji 31
4.Rodzaje instytucji resocjalizacyjnych 36
ROZDZIAŁ 3 41
RESOCJALIZACJA JAKO ZESPÓŁ ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH I TERAPEUTYCZNYCH 41
1.Współczesne tendencje w resocjalizacji 41
2.Rola i rozwijanie kontroli wewnętrznej w resocjalizacji 48
2.1. Kształtowanie kontroli wewnętrznej 50
3.Terapia w teorii i w praktyce wychowania resocjalizującego 54
3.1. Behawioralny i humanistyczny model terapii 54
3.2. Psychoterapia resocjalizacyjna 58
4.Psychologia nagradzania i karania w praktyce wychowawczej 63
5.Pedagogiczna efektywność resocjalizacji pod przymusem 69
ROZDZIAŁ 4 74
WYBRANE METODY I FORMY ODDZIAŁYWAŃ RESOCJALIZACYJNYCH 74
1.Koncepcja resocjalizacji przez twórczość 74
1.1.Wychowanie plastyczne i muzyczne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych 74
1.2.Socjodrama i psychodrama jako metody pracy resocjalizacyjnej 80
1.3.Teatr i resocjalizacja – dwa wymiary społeczne, które coś łączy 85
1.4. Scena Coda jako metoda resocjalizacyjna młodzieży społecznie niedostosowanej 88
2.Resocjalizacyjna rola sportu 92
3.Młodzieżowy ośrodek adaptacji społecznej – nową formą resocjalizacji nieletnich 95
4.Resocjalizacja i profilaktyka w środowisku otwartym 103
PODSUMOWANIE 114
BIBLIOGRAFIA 118

image_pdf