Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach

Jest to praca na obronę pracy na tytuł technika wyposażenie sanitarne budynków. A była broniona w Zespole Szkół Nr. 1 im. Ambrożego Towarnickiego Technikum Budowlane w Rzeszowie

I. Degradacja gleb
1.Wstęp
2. Pojęcie degradacji ochronny i rekultywacji gleb
3.Degradacja wywołana t. z. w zmęczeniem gleb. 4.Degradacja gleb spowodowana związkami chemicznymi i innymi substancjami toksycznymi. Skutki zdrowotne dla człowieka. 5.Ubytki gleb w wyniku wyłączenia produkcji rolniczej.
II. Przykłady rekultywacji terenów poprzemysłowych
1. Wstęp .
2.Klasyfikacja terenów zdegradowanych . 3.Biotechniczne zabiegi związane z rekultywacją terenów zdegradowanych.
4.Fizyczne i chemiczne procesy zachodzące przy tworzeniu gleb na terenach
zdegradowanych.
III. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne
1. Górnictwo węgla kamiennego :
a) Występowanie głęboko znajdujących się złóż
b) Charakterystyka zwałów
2. Rekultywacja zwałów węgla kamiennego
a) Rekultywacja techniczna
b) Rekultywacja biologiczna

IV. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe
1. Wprowadzenie
2. Tereny zdegradowane przez górnictwo węgla brunatnego :
a) Występowanie
b) Charakterystyka utworów zwałowanych nadkładu
c) Sposób zwałowania nadkładu
d) Rekultywacja nieużytków :
– Właściwości materiału nadkładu
– Ustalenie sposobu formowania zwałów zewnętrznych i wewnętrznych
e) Ustalenie metod przekształcania w glebę surowego materiału ziemnego zalegającego na powierzchni zwału. 22
f) Zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez eksploatacje węgla
brunatnego.

3. Tereny zdegradowane przez górnictwo siarki
a) Występowanie złóż siarki
b) Charakterystyka degradacji środowiska
c) Rekultywacja nieużytków
V. Oczyszczanie gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnych w rafinerii
Czechowice Dziedzice.
1. Wprowadzenie
2. Zastosowanie technologii bioremediacji w Rafinerii
3. Cel pracy
4. Opis technologii
5. Kontrola procesu oczyszczania
6. Wyniki
7. Podsumowanie

VI. Problemy rekultywacji terenów poprzemysłowych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi związanymi z produkcją środków ochronny roślin
1. Wprowadzenie
2. Składowisko zakładów chemicznych „Organika – Azot”
3. Stan zanieczyszczenia środowiska
4. Podsumowanie
VII. Rekultywacja zakłady chemiczne „Tarnowskie Góry”
1. Wprowadzenie
2. Prace rekultywacyjne
3. Stan środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych
4. Podsumowanie

VIII. Rekultywacja kopalni KWB Turów
1. Rekultywacja zwałowiska zewnętrznego
2. Rekultywacja podstawowa (techniczna)
3. Rekultywacja szczegółowa (biologiczna)
4. Oczyszczanie wód kopalnianych
a) Wstęp
b) Wody kopalniane
c) Wody opadowe sprowadzane ze zwałowiska zewnętrznego
d) Ścieki socjalno-bytowe z obiektów administracyjno-usługowych
IX. Kopalnia Siarki Machów Proces Rekultywacji

Wstęp:
1. Budowa warstwy izolacyjnej
2. Demontaż obiektów powierzchniowych – przygotowanie terenów do
rekultywacji
3. Rekultywacja terenów
4. Prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom
dla środowiska
5. Projekty, dokumentacje, ekspertyzy i analizy
6. Napełnienie wyrobiska wodą z rzeki Wisły
Zagospodarowanie przestrzenne zbiornika machowskiego
1. Sposób likwidacji wyrobiska Kopalni Siarki Machów
2. Prognoza wody w zbiorniku
3. Zagospodarowanie skarp nawodnych zbiornika „Machów”
i terenów przyległych 1 zty likwidacji i zagospodarowania wyrobisk „Machów”
i „Piaseczno” oraz źródła finansowania

Praca zawiera zdjęcia i rysunki, tabelki i przepisy prawne dotyczącej rekultywacji technicznej

image_pdf