Przysposobienie w prawie polskim

Praca o objętości 58 stron. 33 pozycje w bibliografii

Przedmiotem rozważań autora pracy jest problematyka przysposobienia, potocznie zwanej adopcją.

Celem realizowanej współcześnie instytucji przysposobienia jest stworzenie prawa dla funkcjonowania związku o charakterze rodzinnym. Prawo ma unormowanego tą sytuację w taki sposób, jakby strony przysposobienia łączyło pokrewieństwo w linii prostej pierwszego stopnia. Instytucja przysposobienia ma umożliwiać realizację prawa dziecka, a więc osoby małoletniej, do wychowania w zastępczym środowisku rodzinnym, w sytuacji gdy – z różnych przyczyn – jest pozbawione pieczy rodzicielskiej. Założeniem ustawodawcy, wyrażonym w formie przesłanki przysposobienia, jest przede wszystkim dobro dziecka.

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Pojęcie i rozwój historyczny przysposobienia

1. Pojęcie przysposobienia

2. Funkcje przysposobienia

3. Kształtowanie się adopcji w rozwoju historycznym

4. Społeczne i polityczne uwarunkowania opieki nad dzieckiem po zmianie ustroju

5. Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej

6. Powiatowy system pomocy rodzinie

Rozdział II. Przesłanki przysposobienia

1. Przysposabiany

2. Przysposabiający

3. Dobro osoby przysposabianej

4. Różnica wieku między przysposabianym a przysposabiającym

5. Zdolność prawna osoby przysposabiającej

6. Zgoda na przysposobienie

6.1. Zgoda dziecka na przysposobienie

6.2. Zgoda rodziców na przysposobienie

6.3. Zgoda opiekuna na przysposobienie

6.4. Zgoda małżonka osoby przysposabiającej

6.5. Formy wyrażenia zgody, jej wadliwość i możliwość odwołania.

Rozdział III. Rodzaje i cel adopcji

1. Przysposobienie pełne

1.1. Pojęcie przysposobienia pełnego

1.2. Skutki przysposobienia pełnego

1.3. Przysposobienie pełne pasierba

1.4. Dziecko osoby owdowiałej

1.5. Dziecko osoby rozwiedzionej

2. Przysposobienie niepełne

2.1. Pojecie przysposobienia niepełnego

2.2. Przesłanki rozwiązania niepełnego

2.3. Skutki rozwiązania pełnego i niepełnego

2.4. Rodzina zastępcza

Rozdział IV. Adopcja zagraniczna

1. Pojęcie przysposobienia zagranicznego

2. Zasada subsydiarności przysposobień międzynarodowych

3. Zasada pierwszeństwa adopcji krajowej przed zagraniczną

4. Wyjątki od zasady pierwszeństwa przysposobienia

5. „Dzika adopcja”.

Zakończenie

Bibliografia

image_pdf