Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie XYZ

Praca magisterska 150 stron
Akademia Ekonomiczna w Krakowie

WSTĘP
ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
1.1 Definicja inwestycji i ich podział
1.2. Proces i cykl realizacji inwestycji
1.3. Zasady i Źródła finansowania inwestycji
1.4 System realizacji inwestycji

ROZDZIAŁ II GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
2.1 Administracja publiczna – istota, zadania
2.1.1 Administracja państwowa
2.1.2 Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna)
2.2 Samorząd gminy – jego istota i podstawy prawne
2.3. Zadania gminy i jej kompetencje
2.3.1. Zadania własne
2.3.2. Zadania zlecone
2.4 Gospodarka finansowa gminy (budżet)

ROZDZIAŁ III INWESTYCJE KOMUNALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY
3.1 Typowe zadania inwestycyjne realizowane przez gminę
3.2 Ustalanie potrzeb inwestycyjnych jako wyraz realizacji strategii gminy
3.3 Formułowanie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy
3.4 Finansowanie inwestycji gminy
3.5 Realizacja projektów inwestycyjnych gminy
3.6 Nowe sposoby realizacji inwestycji

ROZDZIAŁ IV METODA BADANIA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE
4.1 Cel i hipoteza badania
4.2 Zasada i ocena procedury
4.3 Zakres działalności i potrzeby informacyjne
4.4 Źródła i metody zbierania informacji
4.5 Metody i techniki badań

ROZDZIAŁ V CHARAKTERYSTYKA GMINY XYZ
5.1 Geneza i położenie gminy XYZ
5.2 Zabytki gminy XYZ
5.3 Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy XYZ
5.4. Wyposażenie gminy w infrastrukturę
5.5 Struktura finansowa gminy XYZ

ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY XYZ
6.1 Potrzeby inwestycyjne gminy XYZ
6.2 Przygotowanie projektów inwestycyjnych w gminie XYZ
6.3 Zasady i Źródła finansowania projektów gminy XYZ
6.4 Przebieg i realizacja projektów inwestycyjnych gminy

Rozdział VII Analiza w projektu inwestycyjnego XYZ
7.1 Relacja przedsięwzięcia do polityk i strategii
7.2 Opis projektu oraz identyfikacja celów
7.3 Analiza ekonomiczna
7.3.1 Metodologia analizy
7.3.2 Koszy realizacji inwestycji i koszt operacyjne
7.3.3 Efekty ekonomiczne projektu
7.3.3.1. Oszczędność na kosztach eksploatacji pojazdów
7.3.3.2. Oszczędność na kosztach czasu pasażerów
7.4. Przebieg realizacji projektu

Rozdział VIII Ocena skutków projektu inwestycyjnego
8.1 Wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców miasta XYZ wynikający z przeprowadzenia projektu
8.2 Nowe podmioty gospodarcze powstałe dzięki przeprowadzeniu inwestycji
8.3 Wzrost wartości gruntu poprzez przeprowadzenie inwestycji
8.4 Wyniki analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego

Podsumowanie i wnioski końcowe
Spis rysunków i tabel
Bibliografia
Summary

image_pdf