Przygotowanie i realizacja inwestycji komunalnych w gminie Tarnów

Praca magisterska z 2006 roku. Ma 150 stron.

WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI 8
1.1 Definicja inwestycji i ich podział 8
1.2. Proces i cykl realizacji inwestycji 16
1.3. Zasady i źródła finansowania inwestycji 20
1.4 System realizacji inwestycji 26
ROZDZIAŁ II GMINA JAKO PODSTAWOWA JEDNOSTKA W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 30
2.1 Administracja publiczna – istota, zadania 30
2.1.1 Administracja państwowa 32
2.1.2 Administracja samorządowa (wojewódzka, powiatowa, gminna) 35
2.2 Samorząd gminy – jego istota i podstawy prawne 39
2.3. Zadania gminy i jej kompetencje 42
2.3.1. Zadania własne 43
2.3.2. Zadania zlecone 45
2.4 Gospodarka finansowa gminy (budżet) 47
ROZDZIAŁ III INWESTYCJE KOMUNALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMINY 60
3.1 Typowe zadania inwestycyjne realizowane przez gminę 60
3.2 Ustalanie potrzeb inwestycyjnych jako wyraz realizacji strategii gminy 62
3.3 Formułowanie wieloletniego planu inwestycyjnego gminy 71
3.4 Finansowanie inwestycji gminy 73
3.5 Realizacja projektów inwestycyjnych gminy 74
3.6 Nowe sposoby realizacji inwestycji 80
ROZDZIAŁ IV METODA BADANIA PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE 85
4.1 Cel i hipoteza badania 85
4.2 Zasada i ocena procedury 87
4.3 Zakres działalności i potrzeby informacyjne 89
4.4 Źródła i metody zbierania informacji 89
4.5 Metody i techniki badań 92
ROZDZIAŁ V CHARAKTERYSTYKA GMINY TARNÓW 93
5.1 Geneza i położenie gminy Tarnów 93
5.2 Zabytki gminy Tarnów 95
5.3 Charakterystyka społeczno-gospodarcza gminy Tarnów 98
5.4. Wyposażenie gminy w infrastrukturę 102
5.5 Struktura finansowa gminy Tarnów 103
ROZDZIAŁ VI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GMINY TARNÓW 105
6.1 Potrzeby inwestycyjne gminy Tarnów 105
6.2 Przygotowanie projektów inwestycyjnych w gminie Tarnów 106
6.3 Zasady i źródła finansowania projektów gminy Tarnów 110
6.4 Przebieg i realizacja projektów inwestycyjnych gminy 115
ROZDZIAŁ VII ANALIZA W PROJEKTU INWESTYCYJNEGO „DROGI DOJAZDOWEJ DO ZIELONEGO PARKU KRYSZTAŁOWEGO” W TARNOWIE 127
7.1 Relacja przedsięwzięcia do polityk i strategii 127
7.2 Opis projektu oraz identyfikacja celów 130
7.3 Analiza ekonomiczna 131
7.3.1 Metodologia analizy 132
7.3.2 Koszy realizacji inwestycji i koszt operacyjne 134
7.3.3 Efekty ekonomiczne projektu 134
7.3.3.1. Oszczędność na kosztach eksploatacji pojazdów 135
7.3.3.2. Oszczędność na kosztach czasu pasażerów 136
7.4. Przebieg realizacji projektu 136
ROZDZIAŁ VIII OCENA SKUTKÓW PROJEKTU INWESTYCYJNEGO 138
8.1 Wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców Tarnowa wynikający z przeprowadzenia projektu przebudowy ulic 138
8.2 Nowe podmioty gospodarcze powstałe dzięki przeprowadzeniu inwestycji przebudowy ulic 139
8.3 Wzrost wartości gruntu poprzez inwestycje przebudowy ulic 142
8.4 Wyniki analizy ekonomicznej projektu inwestycyjnego 143
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 145
SPIS RYSUNKÓW I TABEL 146
BIBLIOGRAFIA 147
Monografia 147
Artykuły i referaty naukowe 149
Artykuły Prawne 149
Inne 149
SUMMARY 150

image_pdf