Przyczyny i cele powstania Unii Europejskiej

73 strony, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Historyczne perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Europie    5
1. Pojęcie i istota integracji    5
2. Procesy integracyjne w powojennej Europie    13
3. Światowy system pieniężny a kwestia integracji walutowej w Europie    19

Rozdział II. Cele i przesłanki Unii Gospodarczej i Walutowej w świetle Traktatu Maastricht    25
1. Integracja gospodarcza w latach osiemdziesiątych a plany Unii Gospodarczej i Walutowej    25
2. Realizacja Unii Gospodarczej i Walutowej w fazie przedtraktatowej    37
3. Podstawowe założenia, funkcje i procedury tworzenia Unii Gospodarczej w świetle Traktatu    43

Rozdział III.  Nowe regulacje prawne Traktatu z Maastricht jako konieczność pogłębienia więzi integracyjnych    51
1. Traktat Amsterdamski jako próba pogłębienia więzi integracyjnych    51
2. Nowe regulacje prawne zawarte w Traktacie Nicejskim    57
3. Wizje i perspektywy Unii Europejskiej    59

Zakończenie    67
Bibliografia    69
Spis tabel i rysunków    73

image_pdf