Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

Sprzedam bdb pracę mgr (120 stron) – Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE    4
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA    4
1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU    6
2. POJĘCIE I GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    8
2.1. DEFINICJA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    8
2.1.1. UWAGI WSTĘPNE    8
2.1.2. PRAWNE DEFINICJE POJĘCIA    9
2.1.3. NAUKOWE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    12
2.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. RYS HISTORYCZNY    15
2.2.1. UWAGI WSTĘPNE    15
2.2.2. POCZĄTKI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE MAFII SYCYLIJSKIEJ    16
2.2.3. ROZWÓJ ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH    21
3. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE    26
3.1. UWAGI WSTĘPNE    26
3.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE    26
3.3. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ    31
3.4. KATEGORIE DZIAŁAŃ POLSKICH ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH    35
4. ROZWIĄZANIA PRAWNE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    41
4.1. UWAGI WSTĘPNE    41
4.2. PRZEPISY CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO ORAZ INNYCH USTAW STOSOWANE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    42
4.2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 258 K.K. – UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ LUB ZWIĄZKU PRZESTĘPNYM    42
4.2.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO PRANIA PIENIĘDZY OKREŚLONE W ART. 299 K.K.    46
4.2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA PODSTAWIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII    49
4.3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W CZĘŚCI OGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO    50
4.3.1. NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY    50
4.3.2. MAŁY ŚWIADEK KORONNY I PRZEPISY POKREWNE    52
4.3.3. OBLIGATORYJNY PRZEPADEK OSIĄGNIĘTEJ Z POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI    55
4.4. WYBRANE PRZEPISY CZĘŚCI OGÓLNEJ I SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE MIEĆ ZASTOSOWANIE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    57
4.4.1. ŚRODKI KARNE ZA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA SKARBOWE    57
4.4.2. NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE I OBOSTRZENIE KARY    60
4.4.3. WYBRANE TYPY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PODATKOWYCH Z KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE SŁUŻYĆ PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    63
4.4.3.1. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54)    63
4.4.3.2. Firmanctwo (art. 55)    63
4.4.3.3. Oszustwo podatkowe (art. 56)    64
4.4.3.4. Wyłudzanie zwrotu podatku (art. 76)    64
4.4.3.5. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez znaku akcyzy (art. 63)    65

4.4.3.6. Paserstwo akcyzowe (art. 65)    66
4.4.3.7. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67)    67
4.4.3.8. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) w kontekście walki z tzw. mafią paliwową    68
4.5. WYBRANE PROCESOWE I POZAPROCESOWE METODY PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. NOWE ROZWIĄZANIA    69
4.5.1. ŚWIADEK KORONNY    69
4.5.2. ŚWIADEK INCOGNITO    72
4.5.3. PROCESOWA I POZAPROCESOWA KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH    75
4.5.4. INFILTRACJA, CZYLI DZIAŁANIE POD PRZYKRYCIEM    78
4.5.5. ZAKUP KONTROLOWANY, PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA ORAZ PROWOKACJA POLICYJNA W POSTACI ŁAPÓWKI KONTROLOWANEJ    79
4.6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    81
4.6.1. WSPÓŁPRACA W RAMACH ONZ    81
4.6.2. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. III FILAR    83
5. SŁUŻBY POWOŁANE DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    85
5.1. UWAGI WSTĘPNE    85
5.2. SŁUŻBY KRAJOWE    85
5.2.1. POLICJA    85
5.2.2. PROKURATURA    90
5.2.3. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE    93
5.2.4. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO    97
5.2.5. AGENCJA WYWIADU    99
5.2.6. SŁUŻBY CELNE I STRAŻ GRANICZNA    100
5.2.7. ŻANDARMERIA WOJSKOWA    102
5.2.8. SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO. PROBLEM BYŁYCH WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH    103
5.3. SŁUŻBY ZAGRANICZNE    108
5.3.1. INTERPOL    108
5.3.2. EUROPOL – EUROPEJSKI URZĄD POLICJI    110
6. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE    112
6.1. PODSUMOWANIE USTALEŃ    112
6.2. PROJEKCJA ROZWIĄZAŃ    114
7. BIBLIOGRAFIA    117
7.1. LITERATURA    117
7.2. INFORMACJE I PUBLIKACJE POCHODZĄCE ZE STRON INTERNETOWYCH    119
7.3. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE    121
7.4. ORZECZNICTWO    122

image_pdf