Przemoc i Agresja wśród Młodzieży Szkół Podstawowych w Pile

Super Licencjat obroniony na WSB Piła na 5 na kierunku:
Administracja Bezpieczeństwa Publicznego

Wstęp 2
I. Rozdział: Problem przemocy i agresji jako problem pedagogiczny.
1.Przemoc i agresja pojęcie i klasyfikacja 4
2.Przemoc i agresja wśród młodzieży, analiza dotychczasowych badań 16
3.Proponowane środki zaradcze 20
II. Rozdział: Metodologia badań własnych.
1.Cel, problem, hipotezy badawcze 23
2.Metody, techniki i narzędzia badań 26
3. Przebieg i organizacja badań 28
4.Charakterystyka badanej populacji 29
III. Rozdział: Problem przemocy i agresji w szkole w świetle badań własnych.
1.Formy i rozmiary przemocy i agresji wśród uczniów badanych szkół 30
2. Miejsce doświadczanej przemocy i poczucie zagrożenia w szkole 49
3.Atmosfera pracy szkoły jako Źródła przemocy 57
Zakończenie 69
Bibliografia 71
Spis tabel 73
Aneksy 74

image_pdf