Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Praca magisterska obroniona na 5 w 2005 r. na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym.Liczba stron 130.

1. Zagadnienia wstępne
1.1 Cel i zakres pracy
1.2 Metody badawcze
1.3 Hipotezy badawcze
1.4 Podstawowe definicje
2. Teoretyczne podstawy rynku pracy i zjawiska bezrobocia
2.1 Ogólna charakterystyka rynku pracy 2.2 Pojęcie bezrobocia
2.3 Rodzaje bezrobocia
2.4 Teoretyczne zagadnienia rynku pracy na wsi
3. Charakterystyka ludności zamieszkałej na wsi
3.1 Ruch wędrówkowy ludności wiejskiej
3.2 Ruch naturalny ludności wiejskiej
3.3 Struktura wiekowa ludności wiejskiej i związanej z rolnictwem indywidualnym
3.4 Perspektywy demograficzne ludności wiejskiej
4. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej 4.1 Aktywność zawodowa ludności związanej z indywidualną gospodarką rolną
4.1.1 Pracujący według cech demograficzno – społecznych
4.2 Terytorialne zróżnicowanie czasu pracy w gospodarstwie rolny
5. Poziom i natężenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej
5.1 Charakterystyka bezrobocia jawnego 5.1.1. Bezrobocie jawne w układzie terytorialnym
5.1.2. Bezrobocie długookresowe
5.2 Charakterystyka bezrobocia ukrytego 5.2.1 Metodologia wyznaczania bezrobocia ukrytego
5.2.2 Ukrycie bezrobotni według cech demograficzno – społecznych
5.2.3 Bezrobocie ukryte w układzie terytorialnym
6. Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Unii Europejskie
7. Wybrane programy i instrumenty adresowane do rynku pracy na wsi
7.1 Programy rządowe walki z bezrobociem
7.2 Instrumenty ekonomiczno – finansowe wsparcia walki z bezrobociem
7.3 Programy wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Wnioski; Spis tabel, wykresów i map;
Bibliografia

image_pdf