Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Praca magisterska z 2006 roku. Ma 132 strony.

Spis treści 4
Rozdział I. Zagadnienia wstępne 5
1.1 Cel i zakres pracy 6
1.2 Metody badawcze 8
1.3 Hipotezy badawcze 9
1.4 Podstawowe definicje 9
Rozdział II. Teoretyczne podstawy rynku pracy i zjawiska bezrobocia 13
2.1 Ogólna charakterystyka rynku pracy 13
2.2 Pojęcie bezrobocia 21
2.3 Rodzaje bezrobocia 21
2.4 Teoretyczne zagadnienia rynku pracy na wsi 27
Rozdział III. Charakterystyka ludności zamieszkałej na wsi 29
3.1 Ruch wędrówkowy na wsi 32
3.2 Ruch naturalny na wsi 34
3.3 Struktura wieku ludności wiejskiej i rolniczej 36
3.4 Perspektywy demograficzne wsi 39
Rozdział IV. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej 44
4.1 Aktywność zawodowa ludności z związanej z indywidualną gospodarką rolną 49
4.1.1 Pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych 50
4.2 Terytorialne zróżnicowanie czasu pracy w gospodarstwie rolnym 57
Rozdział V. Poziom i natężenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej 65
5.1 Charakterystyka bezrobocia jawnego na terenach wiejskich 65
5.1.1 Bezrobotni w gospodarstwach domowych użytkujących gospodarstwo rolne w układzie terytorialnym 78
5.1.2 Bezrobocie długookresowe 79
5.2 Charakterystyka bezrobocia ukrytego 81
5.2.1 Metodologia wyznaczania skali bezrobocia ukrytego 82
5.2.2 Ukrycie bezrobotni według cech demograficzno-społecznych 83
5.2.3 Charakterystyka bezrobocia ukrytego w układzie terytorialnym 88
Rozdział VI. Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Unii Europejskiej 88
Rozdział VII. Wybrane programy i instrumenty adresowane do rynku pracy na wsi 100
7.1 Rządowe programy walki z bezrobociem 101
7.2 Instrumenty ekonomiczno-finansowego wsparcia walki z bezrobociem 108
7.3 Wybrane możliwości finansowego wsparcia rozwoju MSP na terenach wiejskich 116
Wnioski 119
Bibliografia 124
Spis tabel 129
Spis wykresów 131
Spis rysunków 132

image_pdf