Projekt sieci komputerowej i dedykowanej do niej instalacji elektrycznej w xxx

Praca inżynierska obroniona na b.dobry
Uczelnia Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w łodzi

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I 3
WSTĘP 3
CEL PRACY 5
CZĘŚĆ II 6
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SIECI KOMPUTEROWYCH 6
2.1 GENEZA ORAZ POCZĄTKI POWSTANIA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 6
2.2 ISTOTA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 9
2.3 NORMY W OKABLOWANIU STRUKTURALNYM 12
2.4 NOWE TRENDY W OKABLOWANIU STRUKTURALNYM 20
2.5 TOPOLOGIE SIECI KOMPUTEROWEJ 25
2.6 ELEMENTY SYSTEMU OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 28
CZĘŚĆ III 32
PROJEKT TECZNICZNY SIECI KOMPUTEROWEJ W URZĘDZIE PRACY 32
3.1 ANALIZA POTRZEB W FIRMIE ZAMAWIAJĄCEGO 32
3.1.1 Bieżąca sytuacja i możliwości finansowe firmy [5.] 32
3.1.2 Systemy i procedury informatyczne obowiązujące w Urzędzie Pracy [6.] 33
3.1.3 Zestawienie osiągalnych zasobów sprzętowych i software’owych w projektowanym Urzędzie Pracy 35
3.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO STAWIANE PROJEKTOWANEJ SIECI KOMPUTEROWEJ 36
3.3 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 38
3.4 PROJEKT KONCEPCYJNY SIECI KOMPUTEROWEJ 40
3.4.1 Opis podziału sieci komputerowej na rejony okablowania 40
3.4.2 Schemat ideowy sieci komputerowej 41
3.4.3 Opis technologii montażu infrastruktury kablowej sieci komputerowej 42
3.4.4 Opis techniczny sieci komputerowej 60
3.4.5 Plan instalacji okablowania strukturalnego w rejonie kablowania 69
3.4.6 Sprawdzanie – testowanie infrastruktury kablowej 70
3.5 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PUNKTU CENTRALNEGO SIECI (PCS) 75
3.5.1 Plan rozmieszczenia oraz opis sprzętu w PCS (serwery, sprzęt aktywny i pasywny, itp.) 75
3.5.2 Opis Pośrednich Punktów Dystrybucyjnych oraz ich wyposażenia 77
3.5.3 Opis Głównego Punktu Dystrybucyjnego oraz jego wyposażenia [9.] 95
3.5.4 Opis dodatkowych urządzeń aktywnych i pasywnych w PCS 99
3.5.4 Lokalizacja rozmieszczenia elementów pasywnych i aktywnych w szafach dystrybucyjnych
104
3.6 PROJEKT KONCEPCYJNY DEDYKOWANEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 107
3.6.1 Podział dedykowanej instalacji elektrycznej na rejony kablowania 108
3.6.2 Schemat ideowy instalacji elektrycznej 109
3.6.3 Opis rozwiązań zapewniających bezawaryjne zasilanie sprzętu komputerowego 110
3.6.4 Opis rozwiązań zapewniających ochronę przeciwporażeniową [13.] 117
3.6.5 Opis rozwiązań zapewniających ochronę przed przepięciami atmosferycznymi. [14.] 120
3.6.6 Opis montażu infrastruktury kablowej dedykowanej sieci elektrycznej 124
3.6.7 Opis techniczny dedykowanej sieci elektrycznej [15.] 128
3.6.8 Opis wyposażenia Głównej Rozdzielnicy Elektrycznej dedykowanej sieci elektrycznej [8.]
135
3.6.9 Opis wyposażenia Pośrednich Rozdzielnic Elektrycznych dedykowanej sieci elektrycznej [8.] 141
3.6.10 Plany i schematy dedykowanej instalacji elektrycznej w rejonie kablowania 149
3.6.11 Zasady sprawdzania instalacji elektrycznych [15.] 150
3.6.12 Lokalizacja rozmieszczenia aparatów łączeniowych i zabezpieczających w rozdzielniach elektrycznych 151
3.7 ZESTAWIENIE KOSZTÓW PROJEKTU 156
CZĘŚĆ IV 158
4.1 PODSUMOWANIE 158
4.2 WNIOSKI 161
4.3 LITERATURA 164
4.4 SPIS TABEL 165
4.5 SPIS RYSUNKÓW 166
4.6 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 168

image_pdf