Produkty i usługi bankowe dla firm-kredyty i leasing w bankach PKO BP i Pekao SA

magisterska’ 2003 / WSHE ŁÓDŹ

Spis treści 1
Wstęp 3
Rozdział 1 – Banki i przedsiębiorcy – wzajemne stosunki i oczekiwania w warunkach gospodarki rynkowej 6
1.1. Banki i ich funkcje 6
1.2. Pojęcie przedsiębiorcy 8
1.3. Rodzaje przedsiębiorców obsługiwanych przez banki 11
1.4. Potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców wobec banków 15
1.5. Obsługa przedsiębiorców w działalności banków 20
1.6. Ewolucja polskiego systemu bankowego 23
Rozdział 2 – Pojęcie i rodzaje produktów i usług bankowych 26
2.1. Pojęcie produktów i usług bankowych 26
2.2. Produkty kredytowe 31
2.2.1. Pojęcie kredytu i jego rodzaje 32
2.2.2. Umowa kredytu i warunki jej zawarcia 35
2.2.3. Analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 36
2.2.4. Zabezpieczenie kredytów 38
2.2.4.1. Zabezpieczenia osobiste 39
2.2.4.2. Zabezpieczenia rzeczowe 39
2.2.5. Gwarancje i poręczenia bankowe 40
2.3. Produkty depozytowe 42
2.3.1. Lokaty 43
2.3.2. Fundusze inwestycyjne 44
2.3.3. Bezpieczeństwo depozytów bankowych 48
2.4. Produkty rozliczeniowe 49
2.4.1. Rachunki bankowe 50
2.4.2. Rozliczenia pieniężne 50
2.5. Produkty i usługi dodatkowe 54
2.5.1. Pakiety produktowo-usługowe 54
2.5.2. Leasing 55
2.5.3. Faktoring 57
2.5.4. Forfaiting 58
2.5.5. Finansowanie specjalne 59
2.5.6. Bankowość elektroniczna 60
2.5.6.1. Dostęp przez internet 62
2.5.6.2. Dostęp przez telefon 62
2.5.6.3. Dostęp przez bankomat 64
2.5.6.4. Korzyści wynikające z bankowości elektronicznej 65
2.5.6.5. Bezpieczeństwo operacji elektronicznych 65
2.5.6.6. Modele banków elektronicznych 67
Rozdział 3 – Oferta PKO BP i PEKAO S.A. dla przedsiębiorców – porównanie wybranych produktów 68
3.1. Krótka prezentacja analizowanych banków 69
3.1.1. PKO B.P. S.A.. 69
3.1.2. Pekao S.A. 71
3.2. Porównanie wybranych produktów kredytowych 73
3.2.1. PKO B.P. 74
3.2.2. Pekao S.A. 79
3.2.3. Zestawienie wybranych kredytów według kosztów kredytobiorcy 82
3.2.4. Podsumowanie i wnioski 85
3.3. Porównanie oferty leasingowej 90
3.3.1. PKO B.P. 91
3.3.2. Pekao S.A. 95
3.3.3. Zestawienie ofert leasingowych według kosztów korzystającego 96
3.3.4. Podsumowanie i wnioski 97
3.4. Porównanie kredytu i leasingu 100
Zakończenie 105
Bibliografia 108
Spis tabel 111

image_pdf