Procesy kształtujące wynik finansowy i sposoby jego ustalania w spółdzielni

licencjacka / PWSZ Konin

SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
NOWE REGULACJE W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO
ROZDZIAŁ II
WYNIK FINANSOWY
1. Wynik finansowy w sprawozdaniu finansowym
2. Podział wyniku finansowego
3. Zasady rachunkowości wykorzystywane przy ustalaniu rachunku zysków i strat
4. Kategorie wyniku finansowego
4.1 Wynik na sprzedaży
4.2 Wynik na działalności operacyjnej
4.3 Wynik na działalności operacyjnej
4.4 Wynik na działalności gospodarczej
4.5 Wynik finansowy brutto
4.6 Wynik finansowy netto
ROZDZIAŁ III
CHARAKTERYSTYKA GMINNEJ SPÓŁDZIELNI W KONINIE
1.Historia Spółdzielni
2.Zadania, cele i przedmiot działalności
3.Struktura zatrudnienia w latach 2000 – 2002
ROZDZIAŁ IV
ANALIZA WYNIKU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 2000 DO 2002 ROKU……
ZAKOŃCZENIE
ZAŁĄCZNIKI
SPIS SCHEMATÓW
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
BIBLIOGRAFIA

image_pdf