Procedury oceny zdolności kredytowej i ich funkcjonowania (np.Kredyt Banku)

Praca licencjacka, 101 stron, Uniwersytet Łódzki
Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny

Wstęp 4

Rozdział I: DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA BANKU KOMERCYJNEGO 6
1. Tradycje i ewolucja polskiej bankowości 6
1.1. Początki polskiej bankowości 6
1.2. Bankowość w II Rzeczpospolitej 8
1.3. Bankowość w okresie realnego socjalizmu 10
1.4. Transformacja polskiej bankowości 12
2. System bankowy w Polsce 15
2.1. Organizacja systemu bankowego-podstawowe założenia 15
2.1.1. Dwuszczeblowość systemu bankowego w Polsce 15
2.1.2. Przemiany polskiej bankowości komercyjnej 18
2.1.3. Konkurencja między bankami 20
2.2. Banki komercyjne w Polsce 22
2.2.1. Misja i cele banku 23
2.2.2. Funkcje banków 24
2.2.3. Finanse banku komercyjnego 25
2.3. Polityka banków komercyjnych 26
2.3.1. Określenie celów polityki bankowej 27
2.3.2. Osiągnięcie zysków 27
2.3.3. Zwiększenie sumy bilansowej 28
2.3.4. Podstawowe wskaźniki oceny wyników
działalności banku komercyjnego 29
3. Działalność kredytowa banku komercyjnego 30
3.1. Rola kredytów w finansach banku 30
3.2. Operacje udzielania kredytów 32
3.3. Ryzyko związane z działalnością kredytową banku 35

Rozdział II: METODOLOGIA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ 38
1. Ryzyko kredytowe 38
1.1. Ryzyko kredytowe i formy jego ograniczania 38
1.2. Procedura oceny ryzyka kredytowego 40
1.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 41
2. Źródła oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 42
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 42
2.2. Dokumentacja kredytowa 44
2.3. Elementy umowy kredytowej 48
3. Metody oceny zdolności kredytowej 57
3.1. Istota zdolności kredytowej 57
3.2. Indeks zdolności kredytowej 59
3.3. Elementy analizy finansowej 61
3.3.1. Wskaźniki finansowe w ocenie sytuacji kredytobiorcy 62
3.3.2. Metoda credit-scoring 66

Rozdział III: OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH KREDYTÓW W KREDYT BANKU S.A. 69
1. Oferta kredytowa banku 69
1.1. Charakterystyka banku 69
1.2. Oferta kredytowa 70
2. System oceny zdolności kredytowej w Kredyt Banku 75
2.1. Ocena formalnoprawna 75
2.2. Ocena merytoryczna 79
3. Ocena zdolności kredytowej na przykładzie danego kredytu 83
3.1. Raport o Kliencie 83
3.2. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy 87
3.3. Analiza ekonomiczna i finansowa 88
3.4. Ocena ryzyka kredytobiorcy 92

Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel 100
Załączniki 101

image_pdf