Problematyka podkultury w zakładzie karnym

praca magisterska Uniwersytet Gdański

Wstęp 3
Rozdział I. PODKULTURA WIĘZIENNA 6
1. Pojęcie kultury i podkultury 6
2. Elementy podkultury 10
3. Podkultury młodzieżowe 14
4. Podkultura więzienna 22
Rozdział II. PRZEJAWY PODKULTURY WIĘZIENNEJ 31
1. System wartości norm grupowych 31
2. Zasady postępowania 42
3. System komunikacji więŹniów 50
4. Negatywne przejawy podkultury 54
5. Agresja i przestępczość wewnątrzwięzienna 56
Rozdział III. WIĘŹNIOWIE A PERSONEL PENITENCJARNY 65
1. Europejskie standardy traktowania więŹniów 65
2. Funkcje i zasady organizacji administracji 74
3. Rodzaje i typy zakładów karnych 86
4. Systemy wykonywania kary 90
5. Status prawny skazanych 96
6. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 99
Rozdział IV. WPŁYW PODKULTURY NA FUNKCJONOWANIE
ZAKŁADU KARNEGO 102
1. Podkulturowe przeciwdziałanie resocjalizacyjnym
przedsięwzięciom administracji 102
2. Sytuacje konfliktowe i sposoby przeciwdziałania 107
3. Zagrożenie ostrzejszymi protestami grupowymi 111
4. Bunt jako eskalacja konfliktu 114
5. Używanie szczególnych środków bezpieczeństwa i siły fizycznej
wobec więŹniów 117
6. Zmiany zaobserwowane w dynamice i zakresie funkcjonowania
podkultury 123
Zakończenie 130
Bibliografia 133

image_pdf