Problematyka bezrobocia w Polsce na przykładzie byłego województwa tarnobrzeskiego

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Ma 85 stron.

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI BEZROBOCIA
1.1 Bezrobocie, bezrobotni definicje pojęć
1.2 Klasyfikacja i znaczenie bezrobocia w świetle literatury przedmiotu

ROZDZIAŁ 2
BEZROBOCIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
2.1 Stan bezrobocia w Polsce w latach 1990-1998
2.2 bezrobocia i ich uwarunkowania

ROZDZIAŁ 3
RYNEK PRACY I BEZROBOCIE A EDUKACJA
3.1 Proces transformacji ustrojowej a rynek pracy i bezrobocie
3.1.1 Wprowadzenie do problematyki bezrobocia a uwarunkowania dotyczące transformacji ustrojowej
3.1.2 Bezrobocie w formie utajonej
3.2 Charakterystyka rynku pracy w Polsce po przemianach ustrojowych
3.3 Cechy charakteryzujące bezrobocie w Polsce
3.4 Problematyka bezrobocia kobiet a rynek pracy
3.5 Przyczyny i skutki bezrobocia : próba podsumowania zjawiska
3.6 Jak przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom braku adaptacji w gospodarce i kulturze?

ROZDZIAŁ 4
UCZESTNICTWO BEZROBOTNYCH W KULTURZE
4.1 Kryzys kultury i jego przejawy w warunkach transformacji rynkowej
4.2 Bezrobotni w warunkach zmian strukturalnych gospodarki rynkowej
4.3 Potrzeby kulturalne bezrobotnych
4.4 Uczestnictwo bezrobotnych w kulturze

ROZDZIAŁ 5
PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY (SKUTKI) BEZROBOCIA
5.1 Determinanty sytuacji psychologicznych
5.2 Typy postaw bezrobotnych wg. P.F. Lazarsfelda
5.3 Znaczenie psychologii bezrobotnego

ROZDZIAŁ 6
BEZROBOCIE A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU WIEJSKIM
6.1 Przyczyny powstania bezrobocia na wsi
6.2 Analiza porównawcza bezrobocia na wsi i w mieście
6.3 Aktywność zawodowa ludności wiejskiej w porównaniu z aktywnością w miastach

ROZDZIAŁ 7
PROGRAM PRAC INTERWENCYJNYCH WYKORZYSTYWANY PRZEZ SYSTEM URZĘDÓW PRACY BYŁEGO WOJEWÓDZTWA TARNOBRZESKIEGO JAKO NAJBARDZIEJ AKTYWNY INSTRUMENT ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK PRACY
7.1 Program prac interwencyjnych
7.2 Liczba bezrobotnych
7.3 Formy czasowej aktywizacji zawodowej z punktu widzenia ich efektywności
7.4 Organizowanie prac interwencyjnych

ROZDZIAŁ 8
PROGRAM PRZYUCZENIA DO ZAWODU I PRZEKWALIFIKOWANIA
8.1 Problematyka przyuczenia do zawodu
8.2 Analiza wykorzystania środków finansowych

ROZDZIAŁ 9
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI BYŁEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W TARNOBRZEGU
9.1 Doskonalenie obsługi rynku
9.2 Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobocia
9.3 Zmiany w strukturze bezrobocia
9.4 Aktywizacja absolwentów
9.5 Prace interwencyjne

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf