Problem bezrobocia w Polsce

praca magisterska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Praca oceniona i obroniona na celujący

Wstęp 5
Rozdział I Podstawowe założenia dotyczące rynku pracy i bezrobocia 7
1. Funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy 8
1.1. Pojęcie i funkcja rynku pracy 8
1.2. Segmentacja rynku pracy 9
1.3. Popyt na pracę 10
1.4. Podaż pracy 11
1.5. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 12
1.6. Zasoby i strumienie na rynku pracy 14
2. Bezrobocie 16
2.1. Definicje bezrobocia 16
2.2. Rodzaje bezrobocia 20
2.3. Przyczyny bezrobocia 21
Rozdział II Istota i charakter bezrobocia w Polsce 26
1. Przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce 27
2. Cechy bezrobocia w Polsce 30
3. Etapy bezrobocia 31
4. Mierniki sytuacji na rynku pracy 33
4.1. Podstawowe mierniki 33
4.2. Mierniki bezrobocia 35
5. Źródła informacji o rynku pracy 36
Rozdział III Poziom i struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2003 w świetle danych statystycznych 41
1. Bezrobocie rejestrowane 42
2. Stopa bezrobocia 43
3. Bezrobotni według województw 44
4. Struktura bezrobocia według zdobytego wykształcenia w Polsce w tys. 46
5. Struktura bezrobocia według wieku w tys. 48
6. Bezrobotni według stażu pracy 49
7. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w tys. 50
8. Bezrobocie na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności 52
8.1.MężczyŹni i kobiety na rynku pracy 52
Rozdział IV Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem 66
1. Sposoby walki z bezrobociem 67
2. Programy rynku pracy 68
2.1. Pośrednictwo pracy 69
2.1.1. Pośrednictwo półotwarte 69
2.1.2. Pośrednictwo otwarte 69
2.1.3. Pośrednictwo szybkie 69
2.1.4. Pośrednictwo pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych 69
2.1.5. Giełdy pracy 70
2.1.6. Targi pracy 70
2.1.7. Sklepy z pracą 70
2.1.8. Krajowa baza ofert pracy 70
2.2 Poradnictwo zawodowe 70
2.3. Kluby pracy 72
2.4. Inne programy wspierające zatrudnienie 72
2.4.1. Szkolenia 72
2.4.2. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 73
2.4.3. Pożyczki udzielane pracodawcom 74
2.4.4. Pożyczki szkoleniowe 74
2.5. Prace interwencyjne 74
2.6. Roboty publiczne 75
2.7. Programy specjalne 75
2.8. Preferencyjne linie kredytowe 77
3. Programy rządowe 80
3.1. Pierwsza praca 80
3.2. Program „ Zielone miejsca pracy” 82
3.3. Program Leonardo da Vinci 84
3.4. Phare 2000 Krajowy System Szkolenia Zawodowego 87
4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w odniesieniu do długotrwale bezrobotnych 89
4.1. Długotrwale bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 90
4.2. Długotrwale bezrobotni korzystający z pomocy poradnictwa zawodowego i klubów pracy 93
4.3. Długotrwale bezrobotni uczestniczący w programach specjalnych 96
5. Koszty bezrobocia 98
6. Opinie o braku pracy 103
Zakończenie i wnioski 105
Bibliografia 107
Spis rysunków 109
Spis tabel 109
Spis wykresów 110
Kartogramy 111

image_pdf