Problem bezrobocia w Polsce

Praca magisterska napisana na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ma 112 stron.

Wstęp
Rozdział I Podstawowe założenia dotyczące rynku pracy i bezrobocia
1. Funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy
1.1. Pojęcie i funkcja rynku pracy
1.2. Segmentacja rynku pracy
1.3. Popyt na pracę
1.4. Podaż pracy
1.5. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy
1.6. Zasoby i strumienie na rynku pracy
2. Bezrobocie
2.1. Definicje bezrobocia
2.2. Rodzaje bezrobocia
2.3. Przyczyny bezrobocia
Rozdział II Istota i charakter bezrobocia w Polsce
1. Przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce
2. Cechy bezrobocia w Polsce
3. Etapy bezrobocia
4. Mierniki sytuacji na rynku pracy
4.1. Podstawowe mierniki
4.2. Mierniki bezrobocia
5. Źródła informacji o rynku pracy
Rozdział III Poziom i struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2003 w świetle danych statystycznych
1. Bezrobocie rejestrowane
2. Stopa bezrobocia
3. Bezrobotni według województw
4. Struktura bezrobocia według zdobytego wykształcenia w Polsce w tys.
5. Struktura bezrobocia według wieku w tys.
6. Bezrobotni według stażu pracy
7. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w tys.
8. Bezrobocie na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności
8.1.Mężczyźni i kobiety na rynku pracy
Rozdział IV Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem
1. Sposoby walki z bezrobociem
2. Programy rynku pracy
2.1. Pośrednictwo pracy
2.1.1. Pośrednictwo półotwarte
2.1.2. Pośrednictwo otwarte
2.1.3. Pośrednictwo szybkie
2.1.4. Pośrednictwo pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych
2.1.5. Giełdy pracy
2.1.6. Targi pracy
2.1.7. Sklepy z pracą
2.1.8. Krajowa baza ofert pracy
2.2 Poradnictwo zawodowe
2.3. Kluby pracy
2.4. Inne programy wspierające zatrudnienie
2.4.1. Szkolenia
2.4.2. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej
2.4.3. Pożyczki udzielane pracodawcom
2.4.4. Pożyczki szkoleniowe
2.5. Prace interwencyjne
2.6. Roboty publiczne
2.7. Programy specjalne
2.8. Preferencyjne linie kredytowe
3. Programy rządowe
3.1. Pierwsza praca
3.2. Program „ Zielone miejsca pracy”
3.3. Program Leonardo da Vinci
3.4. Phare 2000 Krajowy System Szkolenia Zawodowego
4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w odniesieniu do długotrwale bezrobotnych
4.1. Długotrwale bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
4.2. Długotrwale bezrobotni korzystający z pomocy poradnictwa zawodowego i klubów pracy
4.3. Długotrwale bezrobotni uczestniczący w programach specjalnych
5. Koszty bezrobocia
6. Opinie o braku pracy
Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Kartogramy

image_pdf