Prezentacja kapitałów własnych według UOR a MSR

70 stron, 31 pozycji w bibliografii

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
KAPITAŁY WŁASNE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.1. Kapitały własne spółek – ogólna charakterystyka
1.2.Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami
1.3.Kodeks spółek handlowych
1.4.Kapitały własne według MSR

ROZDZIAŁ II
ISTOTA I KLASYFIKACJA KAPITAŁU WŁASNEGO W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH WEDŁUG UOR
2.1.Kapitał  (fundusz ) podstawowy
2.2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2.3.Udziały (akcje) własne
2.4.Kapitał zapasowy
2.5.Kapitał z aktualizacji wyceny
2.6.Pozostałe kapitały rezerwowe
2.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych
2.8.Zysk (strata) netto
2.9.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
2.10. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ROZDZIAŁ III
KAPITAŁY WŁASNE W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH
STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI
3.1.Pojęcie i klasyfikacja kapitałów spółek kapitałowych
3.2.Sposoby prezentacji kapitałów własnych
3.3.Zestawienie zmian w kapitale własnym

ROZDZIAŁ IV
ANALIZA FUNDUSZU WŁASNEGO SPÓŁKI PKN ORLEN S.A.
4.1 Analiza poszczególnych pozycji funduszu własnego PKN ORLEN S.A.
4.2 Zakres informacji o spółce giełdowej na podstawie analizy funduszu  własnego i zestawieniu zmian w funduszu własnym PKN ORLEN S.A.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf