Prawo do dobrej administracji

Praca zawiera 75 tekstu, składa się z trzech rozdziałów. Jest to praca magisterska. Broniona na Uniwersytecie Zielonogórskim. Praca zawiera bardzo dużo przypisów.

Spis treści.

Wstęp

Rozdział 1. Administracja publiczna i prawo administracyjne.
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące administracji publicznej.
1.2. Zasady ustanowione w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego.
1.3. Pojęcie prawa administracyjnego.

Rozdział 2. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.
2.1. Podstawowe fakty dotyczące Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w kwestii wprowadzenia jego zasad w Polsce.
2.2. Treść Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
2.3. Polskie przepisy prawne w kontekście przepisów Europejskiego Kodeksu Administracyjnego.

Rozdział 3. Europejskie standardy prawne dotyczące administracji publicznej.
3.1. Projekt Konstytucji Unii Europejskiej.
3.2. Zapis Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
3.3. Europejskie standardy proceduralne w sferze procedury administracyjnej.

Zakończenie
Bibliografia

Wstęp

Współczesne społeczeństwo opiera się na coraz bardziej skomplikowanych strukturach, które wpływają na nasze codzienne życie na wielu poziomach. Jednym z najważniejszych elementów tych struktur jest administracja publiczna, która pełni kluczową rolę w kształtowaniu i realizacji polityki publicznej oraz obsłudze obywateli. Działalność administracji publicznej jest ściśle powiązana z prawem administracyjnym, które określa ramy działania administracji, chroni prawa obywateli i wpływa na jakość życia społeczeństwa. Tym samym, dbałość o prawo do dobrej administracji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, jest kwestią priorytetową.

Niniejsza praca magisterska ma na celu zbadanie i omówienie koncepcji prawa do dobrej administracji w kontekście polskiego i europejskiego prawa administracyjnego. Jest to praca, której bronienie odbędzie się na Uniwersytecie Zielonogórskim, i która ma za zadanie nie tylko przedstawić akademickie rozważania na ten temat, ale także przybliżyć czytelnikowi zagadnienia praktyczne związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce i w Europie.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na podstawowych pojęciach dotyczących administracji publicznej i prawa administracyjnego. W tym kontekście zostaną przedstawione zasady polskiego Kodeksu postępowania administracyjnego, które stanowią rdzeń naszego systemu prawa administracyjnego.

W drugim rozdziale skoncentrujemy się na Europejskim Kodeksie Dobrej Administracji, analizując jego wpływ na kształtowanie się prawa administracyjnego w Polsce. Omówienie treści tego kodeksu pozwoli zrozumieć, jakie standardy są uznawane za kluczowe w zakresie dobrej administracji na poziomie europejskim.

Trzeci rozdział poświęcony jest europejskim standardom prawnym w zakresie administracji publicznej. W tym kontekście zostaną omówione zarówno zapisy Projektu Konstytucji Unii Europejskiej, jak i Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, które wskazują na znaczenie praw obywateli w procesie administracyjnym.

Zakończenie pracy będzie stanowić podsumowanie głównych wniosków oraz refleksje nad przyszłością prawa do dobrej administracji w Polsce i Europie.

Mając nadzieję, że praca ta przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat prawa do dobrej administracji, zachęcam do dokładnego zapoznania się z jej treścią. Każdy rozdział zawiera liczne przypisy, które pozwalają na dogłębne zrozumienie przedstawianych zagadnień i są wsparciem dla dalszych badań w tym zakresie.

image_pdf