Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych

LICENCJACKA, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota zabezpieczeń kredytów i pożyczek w bankach 4
1.1. Uwarunkowania prawne 4
1.2. Zabezpieczenia prawne w umowie kredytowej i pożyczki 6
Rozdział 2. Zabezpieczenia bankowe osobiste (ujecie ogólne) 10
2.1. Weksel własny in blanco 10
2.2. Poręczenie wg prawa wekslowego 16
2.3. Poręczenie wg prawa cywilnego 18
2.4. Gwarancja bankowa 24
2.5. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie 28
2.6. Przystąpienie do długu lub jego przejęcie 31
2.7. Pełnomocnictwo 33
Rozdział 3. Zabezpieczenie bankowe rzeczowe (ujęcie ogólne) 34
3.1 Zastaw 34
3.1.1.Zastaw ogólny na rzeczach ruchomych 37
3.1.2. Zastaw na prawach 41
3.1.3. Zastaw rejestrowy 41
3.1.4. Zastaw ustawowy i skarbowy 44
3.2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 46
3.3. Kaucja 48
3.4. Blokada środków na rachunku bankowym 49
3.5. Hipoteka 50
Rozdział 4. Zabezpieczenia bankowe, stosowane w Banku Zachodnim WBK S.A. 53
4.1. Działalność kredytowa 53
4.2. Formy zabezpieczeń 58
Rozdział 5. Wybór formy zabezpieczenia 62
5.1. Kryteria przy wyborze formy zabezpieczenia 62
5.2. Metody kontroli ustanowionych zabezpieczeń 63
Zakończenie 66
Spis Literatury 68
Akty prawne 69
Wykaz załączników 71
Załączniki 72

image_pdf