Prawne aspekty obrotu akcjami

Magisterska
WSPiZ Koźmińskiego Warszawa

Wstęp
Rozdział I. Istota obrotu papierami wartościowymi
1.1. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych
1.2. Podział papierów wartościowych
1.3. Przykłady papierów wartościowych
2. Akcje
2.1. Pojęcie akcji i jej funkcje
2.2. Podziały akcji i ich charakterystyka
2.3. Forma akcji
2.4. Treść akcji
3. Inne dokumenty związane z dokumentem akcyjnym
4. Kwity depozytowe
5. Obrót publiczny
5.1. Decyzja o wprowadzeniu spółki do obrotu giełdowego
5.2 Wprowadzenie akcji do publicznego obrotu
5.3 Dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
5.4 Tryb dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
5.5 Wprowadzenie akcji na giełdę
5.6 Warunki wprowadzenia akcji do obrotu na poszczególnych rynkach
6. Obrót akcjami
6.1 Rynek
6.2 Rynek giełdowy
6.3 Obrót pozagiełdowyregulowany
7. Emisja akcji
7.1 Cele emisji akcji
7.2 Formy emisji akcji
7.3 Prawo poboru
7.4 Prawa do akcji
7.5. Sposoby pokrywania akcji
7.6 Akcje za aporty
7.7 Wartość nominalna i emisyjna
8. Prawa i obowiązki akcjonariuszy z tytułu posiadania akcji
9. Odpowiedzialność cywilna i karna
10. Ograniczenia w zbyciu akcji
11. Fundusz gwarancyjny
Rozdział II. System obrotu papierami wartościowymi
1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2. Licencjonowanie uczestników rynku
3. Dopuszczanie papierów wartościowych do publicznego obrotu
4. Nadzór nad rynkiem papierów wartościowych
5. Giełda Papierów Wartościowych
5.1. Organizacja GPW
6. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
7. Inwestorzy
7.1. Biura maklerskie
7.2. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni
Rozdział III. Polski rynek papierów wartościowych na tle międzynarodowym
1. Podstawy prawne dla funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
2. Perspektywy rozwoju rynku akcji w Polsce
Podsumowanie
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

image_pdf