Prasa jako nośnik reklamy w latach 90.

Licencjacka, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Kielcach

Wstęp 4
ROZDZIAŁ 1 5
REKLAMA JAKO PROCES KOMUNIKOWANIA
SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWA Z RYNKIEM 5
1.1. Geneza i rozwój reklamy 5
1.2. Pojęcie, funkcje i cele reklamy 6
1.3. Rodzaje i środki reklamy 17
ROZDZIAŁ 2 25
RYNEK PRASOWY W POLSCE 25
2.1. Historyczne uwarunkowania przemian polskiej prasy 25
2.2. Stan ogólny polskiego rynku prasowego 27
2.3. Wpływy z reklamy prasowej na rynku polskim w latach 90 30
2.4. Rynek reklamy prasowej w 1999 roku 31
ROZDZIAŁ 3 35
REKLAMA PRASOWA 35
3.1. Charakterystyka prasy jako medium reklamy 35
3.2. Podstawowe środki (media) reklamy prasowej 37
3.3. Formy reklamy prasowej 42
3.4. Zasady tworzenia prasowego ogłoszenia reklamowego. 46
3.5. Koszt reklamy prasowej 51

Zakończenie 54
Spis rysunków 55
Spis tabel 55
Spis wykresów 55
Bibliografia 56
Źródła internetowe 57

image_pdf