Pracownicza odpowiedzialność materialna za mienie powierzone

praca magisterska broniona na wydziale prawa administracji i ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

1.Charakter prawny odpow. mater. za mienie powierzone.
2. Przesłanki odpow. mater. za mienie pow.
2.1. niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracow.
2.2. prawidłowe powierzenie mienia
2.3.szkoda w mieniu pow.
2.4.wina pracownika
2.5.związek przyczynowy między szkodą a niewykonaniem obowiązków pracow.
3.zasady odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone
3.1.obowiązek odszkodowawczy
3.2. obniżenie wysokości odszkodowania na podstawie ugody
3.3.ograniczenie odpowiedzialności wynikające z rozp.RM
4.wspólna odpow. mater. za mienie łącznie powierzone
4.1. istota wspólnej odpowiedzialności mater. za mienie łącznie powierzone
4.2. zawarcie umowy o wspólnej odpow.
4.3.znaczenie prawne inwentaryzacji
4.4.rozwiązanie umowy o wspólnej odpow. mater.
5.przedawnienie i zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych
5.1.wekslowe zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych
5.2.przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

praca oceniona na 5, broniona w 2003 r.

image_pdf