Praca z uczniem zdolnym na podstawie klasy II szkoły podstawowej

praca magisterska
UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU / WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII / PODYPLOMOWE STUDIUM TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Wstęp 3
ROZDZIAŁ I. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU 5
1. Zdolności i uzdolnienia w literaturze 5
2. Uczeń zdolny i utalentowany w literaturze 9
3. Charakterystyka dziecka w drugiej fazie młodszego wieku szkolnego 13
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH BADAŃ 17
1. Przedmiot, zakres i cel badań 17
2. Problemy badawcze i hipotezy robocze 18
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 20
4. Teren i organizacja badań 25
ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA DO PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM 28
1. Uczeń zdolny w szkole i główne przesłanki jego funkcjonowania 28
2. Wykrywanie uczniów zdolnych i kierunki ich kształcenia 31
3. Przykłady pracy z uczniem zdolnym 34
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 53
BIBLIOGRAFIA 58
SPIS RYSUNKÓW 60
Aneks nr 1 61

image_pdf