Pozytywne i negatywne efekty globalizacji

110 stron, 99 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Proces globalizacji 3
1. Istota i pojęcie globalizacji 3
2. Rys historyczny globalizacji 8
3. Globalizacja a integracja i regionalizacja 14

Rozdział II. Korporacje transnarodowe i ich pozytywny wpływ na gospodarkę 19
1 Definicja korporacji transnarodowych 19
2.  Cechy i rodzaje korporacji transnarodowych 24
3. Znaczenie korporacji transnarodowych 30

Rozdział III. Korzyści ekonomiczne wypływające z procesów globalizacji 42
1. Wzrostu gospodarczy oraz nowe perspektywy rozwoju ekonomicznego 42
2. Korzyści ze swobodnego obrotu kapitałowego 45
3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje portfelowe i ich wpływ na rozwój gospodarki 48

Rozdział IV. Globalizacja i jej negatywne następstwa społeczno-ekonomiczne 57
1. Negatywne skutki globalizacji – ujęcie ogólne 57
2. Problem korupcji w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych 64

Rozdział V. Społeczne następstwa globalizacji – globalizacja kultury, problemy tożsamości kulturowej 73
1.Tożsamość kulturowa a procesy globalizacji 73
2. Społeczny kontekst wielokulturowości 78
3. Konflikty etniczne jako następstwo globalizacji 85

Rozdział VI. Konflikty i akty terrorystyczne jako skutek globalizacji 90
1. Bezpieczeństwo międzynarodowe 90
2. Terroryzm jako konsekwencja globalizacji 94

Zakończenie 101
Bibliografia 103
Spis tabel 109
Spis rysunków 110

image_pdf