Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach

Praca magisterska ( 127 stron )

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w WARSZAWIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI

1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania potencjałem ludzkim
4. Elementy procesu zarządzania personelem

ROZDZIAŁ II REKRUTACJA INSTRUMENTEM PROCESU POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW

1. Tworzenie wizerunku kandydata na stanowisko
1.1. Analiza pracy
1.2. Opis pracy
1.3. Specyfika pracy
2. Rekrutacja właściwa
3. Źródła rekrutacji pracowników
3.1. Rekrutacja zewnętrzna
3.2. Rekrutacja wewnętrzna
3.3. Procedura rekrutacji wewnętrznej
3.4. Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej personelu
4. Metody i formy rekrutacji oraz determinanty ich wyboru
5. Sposoby docierania do potencjalnych pracowników
6. Alternatywy rekrutacji w organizacjach

ROZDZIAŁ III SELEKCJA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

1. Istota selekcji
2. Metody selekcji
2.1. Rozmowa kwalifikacyjna
2.1.1. Pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna
2.1.2. Błędy popełniane w ocenie kandydatów
2.2. Referencje
2.3. Badania testowe.
2.4. Bio – dane
2.5. Ośrodki oceny
2.6. Konkursy
2.7. Komputerowy system doboru kadr
2.8. Niekonwencjonalne metody sposobu doboru kadr.

ROZDZIAŁ IV METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH.

1. Cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Narzędzia badawcze
4. Teren badań i charakterystyka badanej zbiorowości

ROZDZIAŁ V REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

1. Źródła pozyskiwania kandydatów w badanych agencjach rekrutacyjnych
2. Metody i narzędzia stosowane przy selekcji kandydatów na pracowników
2.1. Metody selekcji pracowników tymczasowych.
2.2. Metody selekcji pracowników niższego szczebla
2.3. Metody selekcji specjalistów i menedżerów średniego szczebla
2.4. Metody selekcji pracowników najwyższego szczebla.
3. Charakterystyka zleceniodawców agencji rekrutacyjnych
3.1. Branża firm zlecających usługi agencjom rekrutacyjnym
3.2. Wielkość firm korzystających z usług firm doradztwa personalnego
3.3 Profile rekrutacji agencji doradztwa personalnego.
3.4. Zapotrzebowanie na pracowników określonych działów.

PODSUMOWANIE.
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ RYSUNKÓW
WYKAZ WYKRESÓW
WYKAZ TABEL
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Profil osobowy kandydata
Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety

image_pdf
Kategorie ZZL