Powstanie, historia i rozpad państwa Czechosłowacja

Bardzo ciekawa praca o bycie, który już nie istnieje.

Wstęp 2

1. Powstanie niepodległego państwa w 1918 4
1.1 Czechosłowacja 1914 – 1918 4
1.2 Mała Ententa 7
1.3 Okupacja Czechosłowacji 8

2. Czechosłowacja pod rządami komunistów 12
2.1 Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 12
2.2  Przyczyny upadku władzy komunistycznej w Czechosłowacji 15
2.3 Praska wiosna 20

3. Przemiany ustrojowe 23
3.1. Demonstracja 17 listopada 1989 23
3.2.  Opozycja po 17 listopada 26
3.3. Dialog władzy z opozycją 29

4. Aksamitna rewolucja 33
4.1. Aksamitna zmiana władzy 33
4.2.  Rozpad państwa. 39
4.3. System polityczny Czech 46
4.5. System polityczny Słowacji 47

Zakończenie 48
Metryki 49
Bibliografia: 50

Wstęp

Państwo Czechosłowackie położone na kontynencie europejskim, posiada doskonałe warunki klimatyczne, gospodarcze oraz przyrodnicze. Jego doskonałe położenie sprzyja szybkiemu rozwojowi gospodarczemu oraz pozwala na bliższe kontakty z graniczącymi Państwami (Polską, Niemcami, Rumunią, Węgrami i Austrią). W okresie międzywojennym Czechosłowacja należała do najbardziej rozwiniętych gospodarczo i technologicznie państw Europy, mimo istniejących różnic w poziomie cywilizacyjnym obu jej części składowych, jednak politycznie była krajem stabilnym, do końca swego istnienia jako jedyne państwo w Europie Środkowej pozostała demokratyczna.

Jak w każdym państwie, tak samo w Czechosłowacji obowiązywał język narodowy, a w przypadku tego kraju były to dwa: czeski i słowacki. Aczkolwiek ten drugi dużo bardziej podobny był do Polskiego, a dzięki temu łatwiej można było się porozumieć. Czeski natomiast był to typowy obcy język, w którego treść należało się dokładniej wgłębić. Niektóre ze słów czeskich po przetłumaczeniu na Polski wcale nie wiązały się z danym przedmiotem lub osobą (np. czyt. koczarek- to na polski wózek, a czyt. dupaczki to po prostu śpioszki dla niemowlaka). Formy życia religijnego znacznie różniły się w tamtych czasach po polskiej i czeskiej stronie granicy. O kwestiach religijnych w dawnej Czechosłowacji nie pisało się i nie mówiło głośno, a na co dzień wyraźnie odczuwano presję w kierunku likwidacji życia religijnego i Kościołów. Skutki długoletniego procesu laicyzacyjnego, realizowanego w Czechosłowacji w ramach restryktywnej polityki wyznaniowej, spowodowały, że znaczna część ludności odeszła od Kościoła, a życie religijne prawie zamarło. W ostatnich latach to życie odradza się, ale powrót do Kościoła wielu dawnych jego wyznawców i młodych pokoleń nie przebiega prostą drogą i nie jest masowy.

Dawny ustrój Czechosłowacji (Československo), który został powołany do życia 28 października 1918 miał charakter demokratyczno – parlamentarny. Z czasem ustroje panujące wydarzeń kraju zmieniały się, a napływające wydarzenia doprowadziły w 1993 roku do podziału Czechosłowacji na dwa odrębne państwa Czechy wydarzeń Słowację. Było to wielkie wydarzenie, a w historii zapisało się na lata.
Powyżej zostały opisane bardzo pokrótce dzieje i funkcjonowanie Czechosłowacji, ale by zapoznać się z jej historią należy poruszyć bardzo wiele wątków i tematów, które miały wpływ na jej dalszy przebieg i istnienie na świecie. Powyższa praca poświęcona jest w całości problemom narodowym, sytuacji gospodarczej jak i samemu przełomowi w historii Czechosłowacji.

Rozdział pierwszy zawiera historię i najważniejsze informacje dotyczące Czechosłowacji. Opisano w nim państwo w latach 1914 do 1918, małą Entente oraz okupację państwa.

Rozdział drugi to Czechosłowacja pod rządami komunistów. Rozdział zawiera przewrót komunistyczny, praską wiosnę, przyczyny upadku władzy komunistycznej.

Rozdział trzeci zawiera przemiany ustrojowe. Opisano w nim demonstrację 17 listopada 1989, Opozycję po 17 listopada, oraz dialog władzy z opozycją.

Rozdział czwarty wraz z ostatnimi punktami w nim zawartymi, to aksamitna rewolucja. Rozdział zawiera opisaną aksamitną zmianę władzy oraz rozpad państwa. Ważne było również w ostatnim rozdziale opisanie sytuacji politycznych i gospodarczych Czech i Słowacji jako odrębnych już od siebie państw.

Podsumowaniem całości pracy jest zakończenie wyciągające wnioski z całości funkcjonowania Czechosłowacji.

image_pdf