Powrót do społeczeństwa narkomanów

Praca licencjacka z 2004 roku, ma 84 strony

Wstęp

Rozdział 1. Narkomania jako zjawisko społeczne.
1.1. Narkomania – próba definicji.
1.2. Krótka historia narkomanii.
1.3. Typologia narkotyków i opis ich działania
1.3.1. Środki hamujące kreatywność.
1.3.2. Środki pobudzające – amfetaminy i kokaina.
1.3.3. Halucynogeny – LSD, konopie indyjskie.
1.4. Społeczny zakres zjawiska narkomanii.
1.5. Ustawodawstwo polskie związane z narkotykami.

Rozdział 2. Relacje pomiędzy przystosowaniem, adaptacją, a socjalizacją. Podobieństwa i różnice.
2.1 Przystosowanie a osobowość
2.2. Definicje niedostosowania społecznego. Wskazanie ogólnych prawidłowości w kształtowaniu się osobowości nieprzystosowanej.
2.3. Czynniki mające wpływ na kształtowanie się osobowości nieprzystosowanej społecznie
2.3.1 Czynniki środowiskowe
2.3.2. Środowisko szkolne
2.3.3. Środowisko rodzinne
2.3.4. Grupa rówieśnicza
2.3.5. Czynniki biopsychiczne

Rozdział 3. Socjalizacyjne podstawy społecznej adaptacji
3.1.Wprowadzenie.Techniki socjalizacyjne, ujęcie socjologiczne i pedagogiczne. Określenie celu socjalizacji.
3.2. Wiedza społeczna
3.2.1. Wartości
3.2.2. Normy
3.2.3 Postawy społeczne
3.3. Nadawcy i odbiorcy przekazywanej wiedzy
3.4. Mechanizmy socjalizacji

Rozdział 4. Wkład wspólnot terapeutycznych w przebieg procesu readaptacji osób uzależnionych od narkotyków.
4.1. Wspólnotowy charakter życia w ośrodkach resocjalizacyjno- terapeutycznych.
4.2. Elementy progresywizmu w programach terapeutycznych i ich znaczenie.
4.2.1 Wspólnota Terapeutyczna Emiliehoeve w Hadze
4.2.2. Wspólnota Terapeutyczna „Neuthal”
4.2.3 Monar

Rozdział 5. Istota rozwoju w Dąbrowskiego TDP ze szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych od narkotyków.
5.1. Rozwój osobowy jako przekraczanie własnego cyklu biologicznego
5.2.Teoria dezintegracji pozytywnej a używanie substancji odurzających
Bibliografia.

image_pdf