Postawy patriotyczne żołnierzy sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Postawy patriotyczne żołnierzy sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie żołnierzy wybranych jednostek wojskowych. Bibliografia liczy 38 pozycji literatury

Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własne i własnej klasy, profesji, partii, a także określenie orientacji politycznej.

Patriotyzm współczesny to solidne wypełnianie podstawowych obowiązków obywatelskich, jak np. pełnienie służby wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, aktywna troska o honor ojczyzny i dobre imię rodaków.

Kształtowanie postaw patriotycznych żołnierzy odbywa się w sytuacjach garnizonowych, podczas wykonywania zadań na poligonowych placach ćwiczeń, realizacji zadań bojowych. W warunkach poligonowych przejawia się poprzez wyrobione nawyki podczas zajęć poza ćwiczeniami, poprzez szacunek do przełożonych, kolegów, umundurowania czy sposobu traktowania powierzonego sprzętu.

W garnizonie główny wysiłek na kształtowaniu postaw patriotycznych skupiony jest na realizacji zajęć z profilaktyki i dyscypliny oraz kształcenia obywatelskiego.

Praca ma charakter empiryczny. Na wybór tematu pracy miał wpływ szeroko poruszany temat patriotyzmu związany z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Celem badań w pracy było określenie czynników wpływających na proces kształtowania postaw patriotycznych wśród żołnierzy Sił Zbrojnych. Aby uzyskać postawiony cel, podzielono pracę na dwie części. Pierwsza część stanowiła teoretyczne rozważania na temat procesu rozważania patriotyzmu dawniej i dziś oraz rodzaje postaw patriotyzmu wśród żołnierzy w świetle literatury. Druga część pracy to badania własne czynników wpływających na postawy patriotyczne wśród żołnierzy.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Trzy rozdziały pracy to teoretyczne rozważania wprowadzające w tematykę patriotyzmu na podstawie zebranej bibliografii. Czwarty rozdział pracy został opracowany na podstawie badań własnych. Praca zawiera również bibliografię oraz załączniki, w których ujęto kwestionariusz ankiety i wykaz wykresów.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy przedstawiono metodologię badań własnych. Zostały w nim zawarte metody, techniki i narzędzia badawcze, przy pomocy których zostały przeprowadzone badania. W rozdziale tym ustalono hipotezy badawcze, które zostały zweryfikowane w trakcie zebrania materiału empirycznego.

Drugi i trzeci rozdział poświęcony jest teoretycznym rozważaniom dotyczącym patriotyzmu. Szeroko zostało opisane pojęcie patriotyzmu dawniej i dziś. Problematyka zawarta w ustalonych problemach szczegółowych do niniejszej pracy została opisana na podstawie zebranej literatury.

Ostatni rozdział w całości przedstawia analizę badań własnych. Zgromadzony materiał empiryczny przedstawiono za pomocą wykresów uzupełnionych komentarzem autora. Rozdział zakończony jest weryfikacją postawionych hipotez.

Do rozważań teoretycznych pracy magisterskiej wykorzystano 38 pozycji literatury, które stanowiły dzieła zwarte oraz 7 aktów prawnych. Pozycja E.A. Wesołowska Patriotyzm – Obronność – Bezpieczeństwo należała do najbardziej pomocnych pozycji źródłowych.

image_pdf