Pomoc Unii Europejskiej dla Polski

74 strony, 23 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Polityka pomocowa Unii Europejskiej    8
1.1. Pojęcia i przesłanki pomocy UE innym krajom    8
1.2. Cele i założenia polityki pomocowej    16
1.3. Skala i formy pomocy    19
1.4. Ewolucja polityki pomocowej UE    23
1.5. Dotychczasowa pomoc UE dla Polski    26

Rozdział II. Realizacja polityki pomocowej UE dla Polski w okresie przedakcesyjnym    41
2.1. Narzędzia, warunki i procedury pomocy    41
2.2. Ocena funkcjonowania systemu pomocowego w okresie przedakcesyjnym    59

Rozdział III. Rozmiary pomocy po akcesji    63

Zakończenie    70
Bibliografia    73
Spis tabel i wykresów    74

image_pdf